PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy atletiky a rytmické a kondiční gymnastiky - OKMN0T129A
Anglický název: Basic athletics, rhytmics gymnastics and conditioning programs in gymnastics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0T129A
Je prerekvizitou pro: OKMN0T139A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)
Atletika jako přirozený pohybový základ a prostředek zvyšování úrovně zdravotně orientované zdatnosti. Pořádání atletických soutěží. Rytmické a kondiční formy gymnastiky specifikují cvičení na cvičení s převážně estetickým účinkem a převažujícím kondičním účinkem. Výuka gymnastiky bere v úvahu věkové zákonitosti, výkonnost i specifiku zdravotního stavu žáka. Výuka využívá různých didaktických metod i stylů. Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při zajišťování záchrany a dopomoci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.04.2019)

Cílem atletiky je zaměření na přirozený pohybový základ a prostředek zvyšování úrovně zdravotně orientované zdatnosti. 

Gymnastika - specifika gymnastických cvičení s převážně estetickým účinkem a převažujícím kondičním účinkem

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková zátěž na studenta je 90 hodin

Přímá výuka: 8 hodin

Zdokonalování pohybových dovedností: 40 hodin

Samostudium: 20 hodin

Příprava na zápočet 22 hodin

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)

KAPLAN, Aleš, Dušan BARTŮNĚK a Jan NEUMAN. (2015) Skáčeme, běháme a hrajeme si: na hřišti i pod střechou. Vydání třetí. Praha: Portál, 158 stran. ISBN 978-80-262-0854-9.

 KAPLAN, Aleš a Natálie VÁLKOVÁ. (2009) Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. 1. vyd. Praha: Olympia, 122 s. Atletika. ISBN 978-80-7376-156-1.

 PRUKNER, Vítězslav a Iva MACHOVÁ. (2011) Didaktika školní atletiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 111 s. ISBN 978-80-244-2757-7.

 DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3308-4  

 HÁJKOVÁ, J., VEJRAŽKOVÁ, D. (2008) Základní gymnastika. Praha: Karolinum.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, 

               https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

 SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, (2008) J. Aerobik – kompletní průvodce. Praha: Grada.

 TOUFAROVÁ, H. (2001) Aerobic s dětmi. Olomouc, Hanex.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (05.09.2023)

1.      Základy techniky běhu, atletická abeceda

2.      Starty s využitím atletických pohybových her, vytrvalostní běh

3.      Skok vysoký - odrazová průprava,   nácvik hrubé formy flopu

4.      Skok daleký - odrazová průprava - víceskoky, skok vysokodaleký

5.      Skok daleký, skoky z rozběhu, nácvik skrčného způsobu

6.      Nácvik hodu míčkem

7.      Hudebně pohybová výchova, technika cvičení bez náčiní (optimální držení těla, technika držení jednotlivých částí těla)

8.      Pohybové vazby s využitím základních akrobaticých prvků, skoků, tanečních kroků 

9.      Cvičení s náčiním (rozvoj drobné manipulace ruky, rozvoj orientace a diferenciace pohybu), tradiční i netradiční náčiní

10.    Taneční výchova (lidové, společenské tance, country dances i na současné taneční styly)

11.   Stimulace koordinačních a silových schopností pomocí labilního náčiní (over ball, fit ball, bosu.   

12.   Stimulace flexibility

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při poskytování záchrany a dopomoci.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Šárka Panská, Ph.D. (08.09.2023)

Atletika

Aktivní účast na cvičení, 75% docházky

Test z pravidel atletiky.

Splnění dovednostních požadavků:

1. Hod míčkem (granátem, raketkou) - správné technické provedení s přeskokem nebo aspoň z místa z bočného odhodového postavení.

2. Skok daleký – správné technické provedení skrčným způsobem s rozběhem, odraz v libovolném místě (důraz na spojení rozběhu s odrazem)

 3. Skok vysoký – správné technické provedení

                a) střižný způsob (nůžky), laťka ve výšce doskočiště

                b) způsob valivý zádový (flop), aspoň náznak, bez laťky do doskočiště

4. Běh na 60 m s nízkým startem ze start. bloků maximální rychlostí

5. Běh na 200 m maximální rychlostí

alternativně
6. Běh na 1000 m v čase 4:55,0
nebo
7) Běh na 2000 m bez zastavení či chůze, bez limitu

 Gymnastika

Aktivní účast na cvičeních, 75% docházky

 Pohybová vazba s libovolným hudebním doprovodem v délce min. 16 taktů v 4/4 rytmu nebo 32 taktů ve 3/4 rytmu, která bude předvedena na 12 m akrobatickém pásu.

 Skladba musí obsahovat následující povinné prvky:

1. Libovolný obrat (obounož nebo jednonož)

2. Libovolný skok odrazem snožmo nebo jednonož (např. čertíkový skok, nůžkový skok, jelení skok, dálkový skok aj.)

3. Taneční krok (např. polkový, valčíkový, sambový, jive, cha-cha aj.)

4. Rovnovážná poloha (např. v postoji, kleku, sedu…, kde je zmenšená plocha opory)

5. Minimálně 3 z následujících akrobatických prvků s minimálně  dvěmi různými variantami kotoulů

                a) kotoul vpřed (např. skrčmo, roznožmo, letmo)

                b) kotoul vzad (např. skrčmo, schylmo, roznožmo)

                c) stoj na lopatkách

                d) stoj na hlavě

                e) stoj na rukou

                f) stoj na rukou a kotoul

                g) přemet stranou

Přeskok přes libovolně vysokou kozu skrčkou nebo roznožkou.

Hodnocení:

dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů a další libovolný akrobatický prvek z výše uvedených, vše ve správném gymnastickém provedení

          - přeskok s většími nedostatky

 velmi dobře – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně dvě různé varianty kotoulů a přemet stranou nebo stoj na rukou, vše ve správném gymnastickém  provedení

         - přeskok s drobnými nedostatky

 výborně – pohybová skladba bude mimo jiné obsahovat minimálně libovolnou variantu kotoulu vpřed a vzad a přemet stranou nebo stoj na rukou a kotoul, vše ve správném gymnastickém provedení

           - přeskok s technicky optimálním provedením všech fází (rozběh, odraz, 2 letové  fáze, doskok)

 Poznámka: při akrobatických prvcích i na přeskoku je možná záchran

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (23.01.2023)

 GYMNASTIKA

 https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

ATLETIKA

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/atletika/index.html

 http://iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Didaktika_atletiky-Prukner.pdf

 

MOODLE

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4785

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14304

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14303

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK