PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy psychologie - OKMN0Q105A
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10299
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0Q105A
Je prerekvizitou pro: OKMN0Q125A, OKMN0Q115A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (11.09.2021)
Anotace: Úvod do studia psychologie, základní pojmy obecné psychologie a psychologie osobnosti, vymezení pojmu osobnost, koncepce a teorie osobnosti, struktura osobnosti, základní vlastnosti, temperament, charakter, schopnosti, dynamika osobnosti, motivy lidského chování. Studenti získají vstupní povědomí o teoretických základech v oblasti struktury i dynamiky osobnosti, zejména s akcentem na možnosti aplikace poznatků na pedagogickou praxi (osobnost dítěte, osobnost učitele, poznávání žáka, motivace, rozvoj schopností a dovedností, problematika učení, apod.). Studijní opory, najdete v kurzu Moodle, je třeba se zapsat jako student. Kurz je dostupný zde:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10299 Veškeré informace, studijní opory, dílčí úkoly naleznou studující v kurzu Moodle, v případě nutné distanční výuky zde bude realizována i on-line výuka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (29.10.2019)

Cíl kurzu : porozumět organizaci a dynamice duševního života jedince, orientovat se v terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti. Získat orientaci v teoriích osobnosti, které významně ovlivnily myšlení ve 20. a 21.století. Umět aplikovat tyto poznatky na důsledky v pedagogickém procesu i psychologii žáka. 

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (02.10.2022)

kredity 2

zakončení - zápočet

přímá výuka  8 hod přednášek

samostatné studium - počet hodin závislý na osobním tempu  intelektu studenta

                                 nutné prostudovat důkladně nejméně jednu z dporučených učebnic

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (11.09.2021)

 

Povinná literatura: 

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál,  2014.  (i jakékoliv starší i novější vydání)

Helus, Z. Úvod do psychologie. Praha: Grada, 2018.

 

Rozšiřující literatura: 

Atkinson, R.L. et al., Psychologie, Portál, Praha 2007
Balcar,K., Úvod do studia psychologie osobnosti,SPN Praha 1982
Calvin,S.H., Gardner, L., Psychológia osobnosti, SPN Bratislava, 1997
Čáp,J., Mareš, J., Psychologie pro učitele, Portál, Praha 2001
Drapela,V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, (část I - III), Portál, Praha 1997
Helus,Z., Dítě v osobnostním pojetí, Portál Praha 2004
Kolaříková, O., Problémy struktury osobnosti, Academia, Praha 1981
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum Praha 20078
Miscel,W., Introduction to Personality, Harcourt Brace, New York 1993
Nakonečný, M., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psychologie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Nakonečný, M., Motivace lidského chování, Academia, Praha 1996
Plháková, A.,Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan, P., Psychologie osobnosti, Grada, Praha 2007
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání, Barrister a Principal, Brno 2002

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (02.10.2022)

duševní život  a jeho základní jevové podoby

pojmy psycický proces, psycický stav, psycická vlastnost

paradigmata výkladu duševního života, hlavní psychologické školy

osobnost a její struktura

základní vlastnosti osobnosti

temperament, jeho rysy a typologie temperamentu

charakter, jeho utváření a typy charakteru

schopnosti, jejich utváření, klasifikace schopností

inteligence

Piagetův výklad vývoje  poznávacích procesů, zejména myšlení 

motivy a motivace lidského chování

metody poznávávání osobnosti

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (11.09.2021)

Kurz je určen výhradně pro studující oboru učitelství pro 1.stupeň základní školy. Ve standardní trajektorii v 1. semestru, pro specializaci (Aj) ve 3. semestru studia. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (02.10.2022)

Kurz ukončen zápočtovým testem. Písemný test v rozsahu přednášek a povinné literatury. Koncipován jako  formulace vlastních odpovědí studenta. Časová dotace - cca 30 minut. 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (11.09.2021)

Studijní opory i pro případnou distanční on-line výuku jsou z dispozici zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10299

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK