PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava a zpracování diplomové práce II - OKMN0N180A
Anglický název: Preparation and elaboration of diploma thesis II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Mgr. Barbora Nekardová
Mgr. Kristýna Šejnohová
Prerekvizity : OKMN0N179A
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Předmět navazuje na Přípravu a zpracování diplomové práce I. Studenti získávají podporu v oblastech: designování vlastního výzkumného šetření, volba a obhajoba metod výzkumného šetření, analýzy a prezentace dat, tvorby výzkumné zprávy a výsledků výzkumu. Studenti rekapitulují základní metodologické principy vědecké práce. Diskutují výsledky empirických částí draftů svých diplomových prací, v nich použitou zvolenou metodologii, připravují se na obhajobu svých prací.
Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je navázání na základy zásady tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě. Studenti objasní analýzu výzkumných dat. Studenti intepretují svá data a disktují nad svými výsledky výzkumné činnosti.

Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
Deskriptory

Přímá výuka: 6 hodin

Samostudium: 25 hodin

Zpracování úkolů v moodle: 19 hodin

Průběžná práce na psaní diplomové práce: 150 hodin

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.03.2024)
Literatura

Povinná literatura:

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: PORTÁL sro.

Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. grada Publishing as.

 

Doporučená literatura:

Čmejrková, S., Daneš, F., & Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Itálie: Votobia.

Šanderová, J. (2005). Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství.

Šesták, Z. (2000). Jak psát a přednášet o vědě. Academia. Praha: AV ČR.

Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
Metody výuky

Přednáška, diskuse, samostudium, tvorba odborných textů.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Sylabus -

Hlavní témata:

Cíle a úkoly výzkumu v diplomové práci.

Výzkumný plán.

Tvorba projektu výzkumu.

Realizace výzkumu.

Zaznamenávaní výsledků výzkumu.

Závěry, prezentace výsledků výzkumu.

Obhajoba diplomové práce.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno odevzdáním tématu práce, osnovy práce, jedné rozpracované kapitoly (alespoň normostrana textu = 1 800 znaků včetně mezer a řádků) a za poskytnutí zpětné vazby alespoň 1 kolegovi dle stanovených kritérií.

Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (04.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK