PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Inkluzivní primární pedagogika - OKMN0N163A
Anglický název: Inclusive Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0S155A
Záměnnost : OPMN0N163A
Anotace -
Předmět připravuje studentky a studenty na práci v inkluzivní třídě primární školy, a to zejména na práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, žáky mimořádně rozumově nadanými a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dále rozvíjí obecně didaktické kompetence studentů individualizovat a diferencovat výuku tak, aby dokázali vytvářet bezpečné, motivující a podpůrné prostředí pro učení všech žáků ve třídě a umožnili jim tak maximálně využít svůj potenciál.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studující znalostmi a dovednostmi, které jim umnožní volit adekvátní podporu žáků s různými překážkami v učení, především se zaměřuje na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem, žáky mimořádně rozumově nadaných a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem je také rozvoj dovedností studentek a studentů individualizovat a diferencovat výuku tak, aby dokázali vytvářet bezpečné, motivující a podpůrné prostředí pro učení všech žáků ve třídě a umožnili jim tak maximálně využít svůj potenciál.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Deskriptory

Studijní zátěž: 50 pracovních hodin (2 kredity)

- kontaktní výuka: 8 hodin
- pretest a průběžné úkoly: 18 hodin
- domácí studium, studium literatury a pramenů, příprava na test: 26 hodin

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Literatura

 KARGEROVÁ, J., STARÁ, J. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění: první stupeň ZŠ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, ISBN 978-80-244-4499-4. Dostupné zde: http://inkluze.upol.cz/ebooks/metodika-szn-1st/metodika-szn-1st.pdfHAVIGEROVÁ, J. M. Pět pohledů na nadání.  Praha: Grada, 2011, 144 s. ISBN 978-80-247-3857-4.

PORTEŠOVÁ, Š. DVACET PRINCIPŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÝCH, TALENTOVANÝCH A NADANÝCH ŽÁKŮ. časopis Svět nadání. Číslo 2 , ročník VII., 2018, www.nadanedeti.cz

KOLEKTIV AUTORŮ: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách.Praha: META o.s. - Sdružení pro Příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.

Vyhláška č. 27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

ČŠI Tematická zpráva Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. 2021/2022 dostupné z: https://www.csicr.cz/CSICR/media/Elektronicke-publikace/2022/TZ_Podpora_nadanych_mimoradne_nadanych_ZS_SS/html5/index.html?p

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-clanky

https://www.nadanedeti.cz/odborne-zdroje-videa

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Metody výuky

Přednášky, dílčí prezentace vyučujících, analýza videosituací, diskuse, písemné a ústní dílčí úkoly a jejich prezentace, samostudium, pretest, znalostní test

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Sylabus -

V rámci problematiky vzdělávání nadaných žáků jsou obsahem kurzu témata:

1.       Teorie nadání, základní pojmy, nadaní v legislativě a kurikulárních dokumentech.

2.       Charakteristiky nadaných žáků a jejich výchovně vzdělávací potřeby a možné problémy. Mýty o nadaných. Pedagogická diagnostika.

3.       Cíle podpory nadaných.  Podpůrná opatření pro nadané žáky. Akcelerace a obohacování jako základní strategie vzdělávání nadaných, jejich formy, výhody a rizika. Spolupráce s rodinou, PPP a podpůrnými organizacemi při péči a nadané žáky.

4.       Metody, formy práce a hodnocení vhodné pro nadané žáky. Nadný žák v kolektivu třídy. Didaktické materiály pro nadané žáky. 

   V rámci problematiky vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou obsahem kurzu témata:

1.      Vzdělávání žáků s OMJ na českých školách

2.      Příprava na příchod žáka s OMJ

3.      Zapojení žáka s OMJ do běžné výuky - principy, strategie a metody výuky

4.      Podpora osvojování si druhého (dalšího) jazyka u žáků s OMJ napříč předměty

   V rámci problematiky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsou obsahem témata:

1.     Žák se sociálním znevýhodněním ve školní třídě

2.     Podpora žáků se sociálním znevýhodněním ve školní třídě

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Pretest v moodle - nutné splnit do 3. 10. 2023

3 dílčí úkoly v moodle.

Zápočtový test (znalostní test) ve zkouškovém období v prostředí moodle - 10 uzavřených otázek s volbou odpovědi. 90% - 100%: výborně, 70- 89% velmi dobře, 60 - 69% dobře. Testové otázky vycházejí z teorie prezentované na přednáškách, seminářích, v rámci moodle podpory a přítomné v povinné literatuře k předmětu. Očekává se znalost teorie a schopnost ji aplikovat v prakticých situacích. Budou vypsány 2 termíny a jeden termín opravný. Žádný další termín vypsán nebude.

Účast na setkáních (povolena jedna absence).

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15249, heslo: Inkluze2023KS

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK