PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika HV s praxí – pro zaměření TV, VV, DV, cizí jazyk - OKMN0H202B
Anglický název: Didactics of Music Education with Practice - for Physical Education, Art Education, Drama Education, Foreign Language
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Vyučující: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0H141A
Záměnnost : OPMN0H206B
Je korekvizitou pro: OKMN0DV, OKMN0VV, OKMN0TV
Je neslučitelnost pro: OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0H206B, OKMN0H205B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H219B, OKMN0H213B, OKMN0H221B, OKMN0H210B, OKMN0H212B
Je prerekvizitou pro: OKMN0N242B, OKMN0V234B, OKMN0V235B, OKMN0V236B, OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0N241B, OKMN0N243B, OKMN0N244B, OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0T265B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T259B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0V228B
Anotace -
Teorie a praxe hudebního vyučování. Úvod do hudebně didaktické problematiky, analýza modelových situací v hudebním vyučování.
Poslední úprava: Váňová Hana, doc. PaedDr., CSc. (23.08.2019)
Cíl předmětu

Příprava studenta na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické, tj. získávání vědomostí a rozvoj hudebních i didaktických dovedností potřebných k řízení hudebních činností žáků. V rámci předmětu absolvuje student tři hodiny praxe v předmětu hudební výchova (dva náslechy s reflexí a jeden vlastní výstup) na školách dle vlastního výběru a domluvy.

Poslední úprava: Váňová Hana, doc. PaedDr., CSc. (12.04.2019)
Deskriptory

3 kredity/90 hod., předmět je zakončen zkouškou.

Plánované aktivity studentů: 8 hod. přímé výuky, 4 hod. příprava na výuku, 10 hod. pedagogická praxe včetně vypracování přípravy a reflexe, 28 hod. rozvoj vlastních nástrojových, intonačních, rytmických a pěveckých dovedností,  40 hod. samostudium a příprava na zkoušku.

Poslední úprava: Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Literatura

Povinná literatura:

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl (Práce s písní). Praha: PedF UK, 2020. 83 s. ISBN 978-80-7603-156-2.

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 2. díl (Rozvoj dětské hudební tvořivosti). Praha: PedF UK, 2023. 66 s. ISBN 978-80-7603-411-2.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ.  Praha: SPN 1985. 311 stran.

PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj.  Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha: Karolinum 2001. 282 stran. ISBN 80-246-0365-9.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN  80-7290-155-9.

Doporučená literatura:

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H., Hudební psychologie pro učitele. 2. přepracované a doplněné vydání, první v nakladatelství Karolinum. Praha: Karolinum, 2013. 408 stran. ISBN 978-80-246-2060-2.

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice.  Praha: Karolinum 2002. 196 stran. ISBN 80-246-0435-3.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2014. 186 stran. ISBN 978-80-7290-792-2

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky. Praha : Supraphon, 1969

RVP, ŠVP, Osnovy Hv, učebnice Hv, metodické příručky.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze – Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

 

Poslední úprava: Váňová Hana, doc. PaedDr., CSc. (17.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast na seminářích, plnění dílčích úkolů.

Předložení vypracované přípravy na hodinu Hv, realizovanou studentem v rámci pedagogické praxe, a reflexe náslechových hodin

Nácvik lidové písně s instrumentálním doprovodem - prokázání rozvoje vlastních hudebních dovedností studentů

Ústní zkouška na závěr semestru ve formě kolokvia.

Poslední úprava: Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Sylabus -

Obsah předmětu:

1.       Koncepce hudební výchovy na 1. st. ZŠ, činnostní charakter Hv, RVP, ŠVP, průřezová témata, osnovy, standardy, učebnice Hv, školy s RVHV. Slovní hodnocení v Hv.

2.       Psychologické základy hudební výchovy – základní hudebně psychologické kategorie, klasifikace hudebních schopností a jejich charakteristika.

3.       Diagnostika hudebnosti, koncipování kolektivní a individuální prověrky hudebnosti.

4.       Rozvoj rytmického cítění, rytmická práce s říkadlem a s písní.

5.       Hlasová výchova, funkce přípravných cvičení k písni.

6.       Metody nácviku písně. Imitace. Nástrojové a pohybové činnosti.

7.       Rozvoj intonačních dovedností, sluchová analýza.

8.       Tvořivá intonace. Nácvik písně intonací.

9.       Principy rozvoje dětské hudební tvořivosti, tvořivá práce s malou písňovou formou.

10.     Prvky vícehlasu. Metodický postup při práci s vícehlasem.

11.     Poslechové činnosti, vizualizace poslechu.

12.     Hudební pohádka jako integrativní princip.

Poslední úprava: Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D. (11.09.2022)
Studijní opory

MOODLE kurz: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=15165

Poslední úprava: Jiřičková Jiřina, PhDr., Ph.D. (21.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK