Nerovnosti ve vzdělávání - OKBZ1Z025B
Anglický název: Inequalities in education
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Kurz představí základní sociologické teorie týkající se utváření nerovností ve vzdělávacím systému a seznámí studenty s poznatky zahraničních i domácích výzkumů týkajících se vzniku nerovností i mechanismů vedoucích k jejich posilování, respektive oslabování. Velká pozornost bude věnována diskusi o implikacích výzkumných poznatků pro opatření vzdělávací politiky a práci školy a učitele. Kurz bude zaměřen na nerovnosti související se socioekonomickým statusem, genderem a etnicitou. Okruhy: 1. Sociální stratifikace a vzdělanostní nerovnosti - Sociální nerovnosti a vzdělání, vzdělanostní mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), racionální jednání, koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti. 2. Přehled základních zahraničních a domácích výzkumů vzdělanostních nerovností a jejich poznatky. Výzkumy diferenciace vzdělávacích drah, volby školy, vzdělanostních přechodů, faktorů pozitivně ovlivňujících vzdělávání znevýhodněných žáků (výzkumy školní efektivity, resilience) a genderových nerovností. Statistické ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti. 3. Opatření vzdělávací politiky na podporu snižování nerovností. Pokusy o snižování nerovností ve vzdělávacím systému v ČR.
Poslední úprava: Straková Jana, doc. RNDr., Ph.D. (21.08.2019)
Literatura

GREGER, David. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In MATĚJŮ, Petr a Jana STRAKOVÁ. Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, s. 21-40. ISBN 80-200-1400-4.

Straková, Jana. Vzdělanostní nerovnosti a vzdělávací politika ve světě a v ČR. In KASÍKOVÁ, Hana a Jana STRAKOVÁ. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, s. 55-75. ISBN 978-80-246-1911-8.

ČŠI. Rovný přístup v České republice: situace a doporučení. Praha: ČŠI. 2012.  http://www.csicr.cz/getattachment/b8f234a3-1872-47fd-a3ed-6046e09b1445/Rovny-pristup-ke-vzdelavani-v-CR-situace-a-dop?maxSideSize=2000&width=500&height=800.

 

Další doporučená literatura:

FIELD, Simon, Małgorzata KUCZERA a Beatriz PONT. No More Failures Ten Steps to Equity in Education. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007, 155 s. ISBN 978-926-4032-606.

KASÍKOVÁ, Hana a Jana STRAKOVÁ. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, s. 55-75. ISBN 978-80-246-1911-8.

MATĚJŮ, Petr a Jana STRAKOVÁ. Nerovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 411 s. ISBN 80-200-1400-4.

MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Arnošt VESELÝ. Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON, 2010.

Poslední úprava: Straková Jana, doc. RNDr., Ph.D. (21.08.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Vedle 1 prezenčního úvodního setkání (90 min.) se jedná o distanční asynchronní plnění úkolů v průběhu semestru k určitému termínu, ale ve Vámi zvoleném čase. Všechny úkoly budou zadány a také odevzdány v Moodlu v průběhu semestru.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (30.05.2022)
Studijní opory

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15586

Poslední úprava: Simonová Jaroslava, Mgr., Ph.D. (20.10.2023)