PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy estetických výchov (HV a VV) - OKB03V106A
Anglický název: Introduction to Aesthetic Education (music and art)
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
PhDr. Marie Hons, Ph.D.
Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Záměnnost : OPB03V106A
Je prerekvizitou pro: OKB03H205A
Anotace -
Ve výtvarné oblasti se předmět zabývá základními předpoklady pro studium výtvarného oboru, seznamuje studující s odborným slovníkem, variantami přístupů k výtvarné tvorbě. Umožňuje jim získat vlastní zkušenost s postupy tvorby a s jejím hodnocením a reflektovat možnosti jejich využití v mateřské škole. Kurz se dále zaměřuje na interpretaci uměleckého díla vnímaného v kontextu galerie a na vnímání expozice jako estetického celku a prostoru k edukaci. Studující rozvíjejí svoje představy o tradici a současnosti výtvarné kultury. V hudebněvýchovné oblasti je vzdělávací program zaměřen na základní znalosti v oblasti notopisu, orientace v tónovém prostoru, stupnic, intervalů, akordů, hudebních nástrojů symfonického orchestru a dějin hudby. Studenti získají základní intonační a rytmické dovednosti, osvojí si základy techniky dirigování a hry na klavír. Témata ve výtvarné oblasti: 1) seznámení s oborovým jazykem výtvarného oboru; 2) přístupy k tvorbě; 3) hodnocení výtvarného díla a kontextu jeho expozice; 4) využití poznatků z kurzu v mateřské škole; Témata v hudební oblasti: 5) vědomosti o základech hudební teorie s praktickým využitím v hudebně výchovné praxi v mateřské škole; 6) přehled o hudebních nástrojích symfonického orchestru; 7) základní dirigentské dovednosti při nácviku dětských písní; 8) skladatelské osobnosti světové a české hudby s vybranými hudebními ukázkami; 9) hra drobných klavírních skladeb a písní pro děti v mateřské škole.
Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta

234,0

Množství kreditů odpovídající časové zátěži

8 až 9

Přidělené kredity

8

Zakončení

Z

 

 

Přímá výuka

 

Přednášky:

2

Cvičení:

2

 

 

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

210 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

 

 

Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu:

18

E-learningový kurz (odkaz):

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15301

Stručný popis přípravy na předmět: V hudební oblasti: studium hudební teorie a dějin, vypracování domácích úkolů, osvojování dovedností v oblasti hry na klavír a zpěvu. Ve výtvarné oblasti: studium kontextů výtvarného umění a kultury, vypracování průběžných úkolů a seminární práce

Poslední úprava: Kmentová Milena, Mgr., Ph.D. (14.09.2023)
Literatura

VV:

DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 2. vyd. Praha: Slovart, 2005. ISBN 80-7209-731-8.

FAIRS, Marcus. Design 21. století: nové ikony designu : od masového trhu k avantgardě. V Praze: Slovart, 2007. ISBN isbn978-80-7209-970-2.

MATYSOVÁ, Michaela a Lucie ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ. Ahoj, socho: městem s otevřenýma očima. Ilustroval Štěpánka BLÁHOVCOVÁ. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 2018. ISBN 978-80-7010-143-8.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 1994. ISBN isbn80-207-0241-5.

ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN isbn80-85605-84-8.

PALLASMAA, Juhani. Myslící ruka: existenciální a ztělesněná moudrost v architektuře. Zlín: Archa, 2012. a Architektura. ISBN isbn978-80-87545-09-6.

PALLASMAA, JUHANNI. Oči kůže. Archa, Zlín 2012. ISBN 978-80-87545-10-2

časopis Výtvarná výchova: https://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/

 

 HV:

BÖHMOVÁ-ZAHRADNÍČKOVÁ, Zdeňka, Alois SARAUER a Arnoštka GRÜNFELDOVÁ. Klavírní škola pro začátečníky. 34. vyd., 2. vyd. v Editio Bärenreiter Praha. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2020. ISBN 979-0-2601-0158-6.

HURNÍKOVÁ, Kateřina. Stručný průvodce dějinami evropské hudby: distanční text. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-333-7.

KODEJŠKA, Miloš, Mikuláš POPOVIČ a Jaroslav VEREB. Klavírní doprovody a dirigování písní v mateřských a základních školách. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7290-976-6.

KMENTOVÁ, Milena. Cvičebnice hudební nauky pro dospělé (začátečníky). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7603-265-1.

ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopln. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2000. Editio Bärenreiter Praha. ISBN 80-86385-01-9.

 

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Klíč ke studiu literatury a plnění seminárních prací

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus

Témata ve výtvarné oblasti:

1) seznámení s oborovým jazykem výtvarného oboru;

2) přístupy k tvorbě;

3) hodnocení výtvarného díla a kontextu jeho expozice;

4) využití poznatků z kurzu v mateřské škole;

Témata v hudební oblasti:

1) vědomosti o základech hudební teorie s praktickým využitím v hudebně výchovné praxi v mateřské škole: notová soustava, notopis, takty, rytmus, tempo a jeho označení, stupnice durové, mollové stupnice aiolské, harmonické a melodické, základní a odvozené intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich  obraty.

2) přehled o hudebních nástrojích symfonického orchestru; studentům bude představena nahrávka od BRITTENA, B. Průvodce mladého člověka orchestrem (Variace a fuga na Purcellovo thema). Jejím prostřednictvím se studenti seznámí s rozdělením hudebních nástrojů a dokážou je rovněž vizuálně a sluchově poznat.

3) základní dirigentské dovednosti při nácviku dětských písní;

4) skladatelské osobnosti světové a české hudby s vybranými hudebními ukázkami; studenti získají základní informace o dějinách světové a české hudby. Obdrží od vyučujícího ukázky 22 skladeb světové a české hudby. Tyto skladby budou součástí poslechového testu na poznávání děl českých a světových skladatelů.

5) hra drobných klavírních skladeb a písní pro děti v mateřské škole. V tematické oblasti Hra na klavír je vzdělávací program diferencován podle předcházejících nástrojových zkušeností studentů do dvou vzdělávacích programů: A (začátečník) a B (základní klavírní zkušenost).

Student začátečník (A program) se seznámí s kulturou úhozu, uvolněním ruky při hře jednoduchých etud. Základem výuky bude výběr etud z Klavírní školy BGS  až do čísla 35. Naučí se hrát jednooktávové stupnice C dur, D dur, E dur pravou rukou a v levé ruce základní harmonické kadence T, S, D v tóninách C dur, D dur, E dur. Součástí výuky bude hra a zpěv deseti písní pro předškolní děti v tónině C dur.

Student se základními klavírními zkušenostmi (B program) nacvičí 8 přednesových skladeb z Klavírní školy pro začátečníky BGS, které bude moci využít v pedagogické praxi. Bude hrát jednooktávové stupnice C dur, D dur, E dur pravou rukou a v levé ruce základní harmonické kadence T, S, D v tóninách C dur, D dur, E dur. Součástí výuky bude hra a zpěv dvaceti písní pro předškolní děti v tónině C dur.

 

 

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet

HV

Pro obdržení zápočtu jsou kromě řádné docházky důležité úspěšné výsledky písemného testu ze všeobecné hudební teorie, písemného testu z dějin české a světové hudby, poslechového testu hudebních ukázek české a světové hudby, poslechového testu poznávání hudebních nástrojů, intonačně čistý zpěv písní pro děti předškolního věku spojený se základy dirigování. Písňový repertoár odpovídá písním osvojovaným na klavír. V tematické oblasti Hra na klavír student splní všechny položky dle svého programu.

VV

 Splnění seminárních úkolů a jejich obhajoba při závěrečné prezentaci

Poslední úprava: Kafková Helena, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK