PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specifika práce s dětmi s odkladem školní docházky - OKB03N602A
Anglický název: Specifics of Eork with Children with School Deferment
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Niková
Prerekvizity : OKB03N401A
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit studenty s diagnostikou a vzděláváním dětí s odkladem školní docházky. Studenti získají znalosti o školní zralosti a připravenosti. Seznámí se s problematikou vzdělávání dětí s OŠD a jejich přechodem na ZŠ. V kurzu bude věnována pozornost pedagogické diagnostice dětí, které již mají diagnostikován OŠD, a dětem, které nejsou dostatečně zralé a připravené na přechod do ZŠ a mohl by jim být navržen OŠD. Dále je obsahem kurzu získání povědomí o metodách, které podporují připravenost dětí s OŠD na vstup do ZŠ. Součástí kurzu je i diskuze zkušeností z pedagogické praxe.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Cíl předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s diagnostikou a vzděláváním dětí s odkladem školní docházky. 
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže 4 kredity - celkem 120 h. Z toho

Přímá výuka:     10

Samostudium literatury (za semestr)   15

Práce se studijními materiály (za semestr)  20  

Plnění prubeznych úkolů (za semestr)    20

Seminární práce     35

Příprava na zápočet 20

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Literatura

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a ŠMARDOVÁ, Vlasta. Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 2. vydání. Brno: Edika, 2015. iii, 100 stran. Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci. ISBN 978-80-266-0793-9.

DANDOVÁ, Eva, Jana KROPÁČKOVÁ, Hana NÁDVORNÍKOVÁ, Daniela PRAVCOVÁ a Irena PŘÍKAZSKÁ. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe, [2018]. Školní zralost. ISBN 978-80-7496-373-5.

KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-359-8.

KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem. Praha: Scientia, 2003.

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Praha: D&H, 1998. ŠULOVÁ, L. Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-542-9.

OTEVŘELOVÁ, Hana. Školní zralost a připravenost. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 142 stran. ISBN 978-80-262-1092-4.

PUGNEROVÁ, Michaela a Ivana DUŠKOVÁ. Z předškoláka školákem. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0573-1.

SYSLOVÁ, Zora, KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a FIKAROVÁ, Táňa. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 125 stran. ISBN 978-80-262-1324-6.

VERECKÁ N. Jak pomáhat dětem při vstupu do školy. Praha, Lidové noviny 2002. ISBN 80-7106-474-2.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Sylabus

Témata:

1) Pedagogická diagnostika školní připravenosti a školní zralosti.

2) Odklady školní docházky v českém vzdělávacím systému.

3) Spolupráce MŠ, ZŠ a rodiny ve vztahu k dítěti s OŠD.

4) Návaznost preprimárního a primárního vzdělávání.

5) individuální podpora dětí s OŠD, přístupy a metody podpory dětí s OŠD (např. metoda HYPO).

6) Diskuze nad problematikou OŠD a sdílení zkušeností z praxe (vysoké počty dětí s OŠD, poruchy učení, způsoby hodnocení dětí, výstupy předškolního vzdělávání, domácí vzdělávání, zahájení povinného vzdělávání v MŠ v pěti letech, povinný předškolní ročník, přípravná třída atd.).

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu
Předmět je zakončen zápočtem. Jeho udělení je podmíněno aktivní účastí na výuce, splněním dílčích úkolů v Moodle prostředí a na setkáních a seminární práce. Součástí udělení zápočtu je i účast na závěrečném setkání a sdílení zkušeností z pedagogické praxe.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Studijní opory
Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8669
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK