PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Řízení školy, tvorba a evaluace školního kurikula - OKB03N601A
Anglický název: School management, curriculum development and evaluation
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Ristić, Ph.D.
Prerekvizity : OKB03N401A
Anotace
Kurz obsahově sestává ze dvou částí. První část je věnována řízení mateřské školy, druhá část tvorbě školního kurikula (zvláště ŠVP). Cílem první části kurzu je zorientovat studenty v oblasti pracovního a školského práva tak, aby měli přehled o hlavních právních předpisech vztahujících se k jejich praxi učitele/ky v mateřské škole – kde je vyhledat, jak jim rozumět, jakým způsobem právní předpisy aplikovat. Cílem druhé části kurzu je vybavit studenty dovednostmi důležitými pro vytvoření, inovování a evaluaci školního vzdělávacího programu v souvislostech a doporučeních RVP PV. Témata: Část zaměřená na řízení mateřské školy: 1) Hierarchie právních předpisů, Sbírka zákonů, zákonné a podzákonné normy. Novelizace, aktuální legislativní otázky. 2) Pracovní právo – Zákoník práce, Katalog prací, Nařízení vlády o platových poměrech, Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací /…/ činnosti. Pracovní smlouva, platový výměr. Odpovědnost za škodu. Dovolená. Vztahy na pracovišti. Pracovní řád. 3) Školské právo – Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, Vyhláška o mateřské škole. 4) Bezpečnost žáků – kazuistiky, judikáty, Občanský zákoník, metodické pokyny. Hygienické předpisy, školní úrazy, zotavovací akce. Minimální standard bezpečnosti. Část zaměřená na tvorbu školního kurikula: v této části kurz navazuje na kurz Teorie a didaktika předškolní výchovy II 5) Východiska pro tvorbu ŠVP. 6) Týmová spolupráce v mateřské škole při tvorbě ŠVP. 7) Plánování – od ŠVP k dennímu plánu učitelky MŠ. 8) Evaluace práce učitele a ŠVP. 9) Evaluační kritéria ŠVP.
Poslední úprava: Ristić Petra, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže 4 ECTS = 120 hodin studijní práce

Přímá výuka                                             10 hod

Doba očekávané přípravy na přednášku     1 hod

Doba očekávané přípravy na cvičení          1 hod

Samostudium literatury (za semestr)         24 hod

Práce se studijními materiály (za semestr) 24 hod

Plnění průběžných úkolů (za semestr)        30 hod

Seminární práce                                       30 hod  

Poslední úprava: Ristić Petra, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Literatura

BURDÍKOVÁ. I. KREJČOVÁ, V. Jedna z cest jak si vytvořit kurikulum pro svoji mateřskou školu. Praha: Raabe, 2002.

GARDOŠOVÁ, L. DUJKOVÁ,I. a kol. 2.vyd. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-2620-106-9.

HAVLÍNOVÁ, M.,VENCÁLKOVÁ, E., HAVLOVÁ, J. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367- 478-8.

MANUÁL k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Praha: VÚP v Praze, 2005. ISBN 80-87000-01-3.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

SVOBODOVÁ, Eva. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.

SYSLOVÁ, Z. Autoevaluace v mateřské škole. Cesta ke kvalitě vzdělávání. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80262-0183-0.

SYSLOVÁ, Zora. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Řízení školy. ISBN 978-80-7478-859-8.

UŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-397-5.

VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/16 + CD. Praha: Anag, 2015. ISBN 978-80-7263-974-8.

Poslední úprava: Ristić Petra, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky k zakončení předmětu: 

- aktivní účast na semináři

- samostudium literatury k tématům kurzu (legislativa, řízení školy, pedagogického týmu, evaluace a inovace ŠVP apod.)

- plnění průběžných úkolů zadaných v Moodle, umožňujících propojení teoretických poznátků o řízení školy a evaluace kurikula s jejich dosavadních zkušeností z praxe.

 - odevzdání seminární práce

Poslední úprava: Ristić Petra, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
Studijní opory

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8667. Heslo obdrží studenti na 1.setkání.

Poslední úprava: Ristić Petra, PhDr., Ph.D. (11.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK