PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika předškolní výchovy III - OKB03N401A
Anglický název: Theory and didactics of preschool education III
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB03N301A
Je prerekvizitou pro: OKB03N602A, OKB03N601A
Anotace
V první části předmětu jsou analyzována základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkce dětské hry pro zdravý rozvoj dítěte, provázanost hry a učení, etapy hry v celém předškolním období (0-6). Jednotlivé druhy her a jejich proměny jsou nahlíženy ve vývojových souvislostech s věkem dítěte. Stejně tak jsou začleňovány do této kontinuity požadavky na jednání pedagoga i vhodnost hraček a materiálů pro jednotlivá období. Druhá část předmětu se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení. V návaznosti bude závěrečný obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ. Cílem třetí části předmětu je získat základní informace o pedagogických výzkumech, výzkumných metodách vhodných pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a v souvislosti se studovaným oborem.
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže:

Celkem 112h studijní zátěže. Z toho přímá výuka 12 h, příprava na výuku 18h, samostudium literatury 15h, práce se studijními materiály 39h, příprava na zkoušku 20h, plnění průběžných úkolů 8h

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (15.01.2023)
Literatura

CALATIOVÁ, M., DELAČOVÁ, S., MULLEROVÁ, A. Volná hra.  Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.

GAVORA Výzkumné metody pro studenty. Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X. 

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.

MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum, uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.

PIAGET, J. INHELDEROVÁ,B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2000. PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: SPN, 1965.

SMITH, Peter K. a Jaipaul L. ROOPNARINE. The Cambridge handbook of play: developmental and disciplinary perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-316-64090-6.

SUCHÁNKOVÁ, E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0698-9.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Sylabus

Témata:
1) Hra – teorie hry, její vývoj, znaky, typy her, role učitele, didaktický potenciál hry, hračka.
2) Individualizace ve vzdělávání – aplikace poznatků (potřeby a rizika jejich nenaplňování), diferenciace vzdělávací nabídky, možné přístupy k tvorbě vzdělávací nabídky.
3) Klima školy/mateřské školy, třídní klima – vliv na kvalitu pedagogického působení, na dětskou skupinu i na vztahy pedagogů. Klima jako skryté kurikulum. Činitelé a faktory ovlivňující klima, možnosti působení učitele.
4) Osobnost učitele v mateřské škole – specifika práce s předškolními dětmi, kompetence učitele MŠ (v pojetí pedagogické psychologie a pedagogiky).
5) Pedagogický výzkum, výzkumné metody vhodné pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a na výzkumy a vhodné metody související se studovaným oborem.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
Studijní opory

Odkaz na kurz v prostředí Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8648

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (09.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK