Dějiny předškolní pedagogiky - OKB03N307A
Anglický název: History of Pre-Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OKB03N101A
Záměnnost : OPB03N307A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je studenty seznámit a vést je k osvojení a porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí a odpovědí výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Cíl předmětu
Student si osvojí porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí v odpovědích výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže: celkem 75 h, z toho 8 h přímá výuka.

32h. – studium pramenů viz literatura -  Předškolní výchova v zrcadle pramenů I-III.

35 h.- příprava ke zkoušce

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Literatura

ČAPKOVÁ, Dagmar. Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?  Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-647-9.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (1. díl do roku 1948). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2017. ISBN 978_80_7290-945-2.

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny předškolní výchovy (2. díl 1948 - 1989). Praha : Univerzita Karlova, Pedagogicá fakulta, 2021. ISBN 978_80_7603-330-6.

RÝDL, Karel a Eva Šmelová. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. , 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška na základě okruhů, s nimiž je student seznámen na začátku semestru. Okruhy jsou dostupné v Moodle kurzu.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (16.04.2022)
Sylabus

Témata:
1) Vývoj výchovných cílů a jejich proměna v historii předškolní výchovy, tradice.
2) Péče o děti ve středověku.
3) První koncepce předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský.
4) Osvobození dítěte v pojetí J. J. Rousseaua.
5) Proměna rodiny a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J. V. Svoboda, dětských zahrádek - F. Froebel, mateřské školy – M. Riegerová - Palacká).
6) Koncepce „staré školy“ - froebelismus.
7) Reformní hnutí, pedocentrismus, principy.
8) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí (J. Dewey, E. Keyová O. Decroly, M. Montessori).
9) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus).
10) Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu.
11) Teorie akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání.
12) Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (16.04.2022)
Studijní opory

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8646. Heslo obdrží studenti na první hodině výuky.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (06.09.2022)