PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika předškolní výchovy II - OKB03N301A
Anglický název: Theory and Didactics of Preschool Education II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
Záměnnost : OPB03N301A
Je prerekvizitou pro: OKB03N410A, OKB03N401A, OKB03N402A
Anotace
V předmětu je na základě srovnání systémů, cílů a obsahů ve výchovně vzdělávacím působení mateřských škol do roku 1990 a v následujícím období vyvozován současný přístup ke vzdělávání. Zaměřuje se podrobně na obsah předškolního vzdělávání. Osobnostně orientovaný model je vysvětlován ve svých principech i v konkrétním naplnění práce učitele – plánování pedagogické práce vycházející z respektování potřeb dítěte, individualizace pedagogické práce. Jsou pojednány metody a formy pedagogické práce s konkrétním vysvětlením pedagogického přístupu k plánování, včetně přípravy a realizace pedagogického projektu a přínosu pro předškolní děti. Je vymezen způsob přípravy práce učitele na tematické bloky, situační učení a projektové učení. Pozornost bude věnována vztahu kurikulárních dokumentů – RVP PV, ŠVP a TVP, a tvorbě dokumentů třídní úrovni. V návaznosti na předchozí kurz budou prohlubovány znalosti a praktické dovednosti při plánování výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na princip individualizace a diferenciace vzdělávací nabídky podle potřeb, možností a zájmu dětí. Studenti získají teoretické znalosti a pochopení vzájemných vztahů při přípravě výchovně vzdělávacího působení, které budou schopni prakticky aplikovat a zároveň propojovat se svými zkušenostmi z praxe. Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F).
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu
Získat teoretické znalosti a pochopení vzájemných vztahů při přípravě výchovně vzdělávacího působení. Studenti dokážou teoretické poznatky aplikovat při návrhu vzdělávacího programu a plánování na úrovni třídy. Budou schopni argumentačně zdůvodnit použité vzdělávací metody a organizační formy. 
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže:

Celkem 75h, z toho 10h přímá výuka, 44h samostudium odborné literatury a plnění dílčích úkolů, 21 h vypracování seminární práce k zápočtu

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literatura

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi.  Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.

HELUS,Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-628-5.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.

MANUÁL k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Praha: VÚP v Praze, 2005. ISBN 8087000-01-3.

KOŤÁTKOVÁ, S. Jak se mateřských škol dotýkaly transformační a kutikulární změny? Pedagogická orientace, roč. 24, 2014, s.583-597. ISSN 1211-4669.

OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. 978-80-247-5107-8

PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

ŠKARDOVÁ, M. Plánujeme spolu: Průvodce plánováním s respektem k potřebám každého dítěte v MŠ. Step by Step ČR. 2020. ISBN 978-80-907802-1-7

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.

SYSLOVÁ, Zora et al. Didaktika mateřské školy. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 252 stran. Řízení školy. ISBN 978-80-7598-276-6.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Sylabus

Témata:
1) Východiska pro současné pojetí vzdělávání – osobnostně orientovaný model výchovy.
2) Formy vzdělávání – řízené, nepřímo řízené a spontánní činnosti; role učitele; frontální, skupinová a individuální výuka.
3) Kooperativní, prožitkové a situační učení.
4) Metody vzdělávání.
5) Pedagogické projektování – konkretizace vzdělávacích cílů, vlastnosti a formulace cílů, volba vzdělávacího obsahu (zprostředkující/vstřícný model); integrující pojetí obsahu vzdělávání, tematický celek, projektová výuka.
6) RVP PV, ŠVP a TVP a jejich vzájemný vztah. Přístupy k tvorbě obsahu TVP.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočten, který bude udělen na základě: vypracování seminární práce - pedagogické přípravy v rozsahu 2 týdnů.

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Studijní opory

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8640.

Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F).

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (01.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK