PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky a předškolní pedagogiky - OKB03N101A
Anglický název: Introduction to pedagogy and pre-school pedagogy
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Záměnnost : OPB03N101A
Je prerekvizitou pro: OKB03N307A, OKB03N201A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (01.12.2022)
Obsahem kurzu je uvedení do studia předškolní pedagogiky, osvojení si základní pedagogické terminologie, orientace v systému pedagogických věd se zaměřením na oblast předškolní pedagogiky a pochopení významu studia pedagogické teorie pro učitelskou profesi. Náplní přednášek je seznámení se základními pedagogickými pojmy a jejich vztahy v obecně-pedagogickém pojetí (výchova, vzdělávání, cíle, obsah, podmínky). Kurz dále seznamuje se strukturou českého vzdělávacího systémů, s kategorizací a fungováním institucí zajišťujících předškolní vzdělávání, výchovu a péči v České republice, a věnuje se možnostem zajištění péče o děti raného věku. Studenti dále získají praktické informace k tvorbě odborných textů, práce s odbornou literaturou, zdroji pedagogických dat, včetně úvodu do základní kategorizace pedagogického výzkumu. Témata: 1) Pedagogika jako vědní obor, pedagogické vědní disciplíny a vztah k jiným vědám, předškolní pedagogika a její postavení ve struktuře věd 2) Základní pedagogické pojmy (výchova, vzdělání, vzdělávání, učení, vyučování atd.) 3) Podstata výchovy, vztah výchovy a vzdělávání, výchova jako společenský jev a úloha výchovy ve vývoji člověka 4) Podmínky a cíle výchovy, obsah, metody vzdělávání a organizační formy v obecně-pedagogickém pojetí 5) Pedocentrické, sociocentrické a konvergentní zaměření výchovného působení 6) Struktura českého školského systému, klasifikace ISCED (školský systém, přehled a funkce výchovných a vzdělávacích institucí) 7) Kategorizace a charakteristika práce institucí zajišťujících péči, výchovu a vzdělávání dítěte do šesti let. 8) Základní kategorizace pedagogického výzkumu 9) Zdroje pedagogických informací (pedagogické knihovny a databáze, pedagogické instituce a ústavy, pedagogické časopisy, vyhledávání pedagogických informací, základní strategické dokumenty) 10) Uvedení studentů do praktických otázek studia (psaní seminární práce, práce s odbornou literaturou, seznámení s citačními normami) Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (01.12.2022)

Cílem předmětu je uvést studenta do základních pedagogických pojmů a terminologie předškolní pedagogiky. Student dále získá dílčí praktické informace ke studia předškolní pedagogiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (10.09.2021)

Studenti budou studovat literaturu vztahujícíc se k tématům kurzu. V Moodle budou plnit interaktivní úkoly mezi jednotlivými setkáními. Budou pracovat ve skupinách či dvojicích na úkolech umožňujících propojení teorie a jejich dosavadních zkušeností z praxe.

Vyčíslení studijní zátěže: přímá výuka 8h, příprava na výuku 26 h, samostudium literatury 10h, práce se studijními materiály 10h, plnění průběžných úkolů 10h, příprava na zápočet 15h. Celkem 81 h. 

 

V případě distanční výuky bude probíhat výuka v čase rozvrhu v MS TEAMS - studenti obdrží přístupová data v Moodle kurzu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. (14.04.2021)

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2014. 272, xxvii s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2014-8.

OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 220 stran. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8.

OPRAVILOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J. Studijní texty k předškolní pedagogice s úvodem do pedagogiky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. ISBN 80-7290-251-2.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015.

PRŮCHA, Jan a kol. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 254 stran. ISBN 978-80-7552-323-5.

PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 978-80-262-0403-9.

KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA. Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ. H. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-2473357-9.

ZORMANOVÁ, Lucie. Obecná didaktika: pro studium a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 239 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4590-9.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (10.09.2021)

Témata:
1) Pedagogika jako vědní obor, pedagogické vědní disciplíny a vztah k jiným vědám, předškolní pedagogika a její postavení ve struktuře věd
2) Základní pedagogické pojmy (výchova, vzdělání, vzdělávání, učení, vyučování atd.)
3) Podstata výchovy, vztah výchovy a vzdělávání, výchova jako společenský jev a úloha výchovy ve vývoji člověka
4) Podmínky a cíle výchovy, obsah, metody vzdělávání a organizační formy v obecně-pedagogickém pojetí
5) Pedocentrické, sociocentrické a konvergentní zaměření výchovného působení
6) Struktura českého školského systému, klasifikace ISCED (školský systém, přehled a funkce výchovných a vzdělávacích institucí)
7) Kategorizace a charakteristika práce institucí zajišťujících péči, výchovu a vzdělávání dítěte do šesti let.
8) Základní kategorizace pedagogického výzkumu
9) Zdroje pedagogických informací (pedagogické knihovny a databáze, pedagogické instituce a ústavy, pedagogické časopisy, vyhledávání pedagogických informací, základní strategické dokumenty)
10) Uvedení studentů do praktických otázek studia (psaní seminární práce, práce s odbornou literaturou, seznámení s citačními normami)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (11.09.2021)

Podmínkou zakončení je:

  • prezence na seminářích
  • aktivní zapojení do výuky a příprava průběžných úkolů mezi setkáními kurzu
  • zvládnutí zápočtového testu na min. 70 %.
Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (01.12.2022)

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8625.

Studenti budou podpořeni pro vstup do teoretických kontextů a přípravy na další studium také formou videí a kazuistik dostupných v kurzu v Moodle (Fond F).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK