PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dítě do 3. let a institucionální výchova - OKB01N1G9B
Anglický název: Child under the age of 3 and institutional education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB01N101A
Záměnnost : OKB7315109, OKB7315116, OPB01N1G9B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (04.06.2017)
Cílem kurzu získat základní orientaci v problematice výchovy dítěte do tří let se zaměřením na individualitu dítěte raného věku a rodičovské péče. Obsahem seminářů bude přehled a analýza aktuální situace institucionální i rodinné péče dítěte raného věku a problematika adaptace dítěte na vstup do mateřské školy. Cílem přednášek je osvojeni si základních pojmů i kategorií a zorientování se v odborné literatuře dané problematiky jako nutného předpokladu pro profesionální spolupráci s rodinou. Náplň seminářů bude věnována problematice významu socializace dítěte, rodinným problémům, klinické rodině a diskuzím nad krizí rodiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (04.01.2019)

Cílem kurzu získat základní orientaci v problematice výchovy dítěte do tří let se zaměřením na individualitu dítěte raného věku a rodičovské péče

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (23.02.2021)

Kurz bude vyučován dle rozvrhu v SIS.

Link na Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5082 (klíč k zápisu bude studentům poslán vyučující).

Online výuka bude probíhat v MS Teams.

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f5d08b547c24336a8af582161cdf0e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=c8a28b31-25c9-458b-87c0-0c9391315a53&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Kód k zápisu: 3u7c3t3

Kde zadám kód?

Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D. (31.01.2018)

Základní studijní literatura

MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha, Grada 2005. ISBN 80-247-08701.

DITTRICHOVÁ J. PAPOUŠEK M., PAUL, K. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha, Grada 2004, ISBN 80-247-0399-8.

KVĚTOŇOVÁ - ŠVECOVÁ,L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno, Paido, ISBN 80-7315-063-8.

HAŠKOVÁ, H., SAXONBERG, MUDRÁK J. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Slon 2012. ISBN 978-807419-114.

 

Další doporučená literatura:

KROPÁČKOVÁ, J., SPLAVCOVÁ, H.: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Od podzimu do zimy. Praha: RAABE, 2016. ISBN 978-80-7496-270-7

KROPÁČKOVÁ, J., SPLAVCOVÁ, H.: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Od jara do léta. Praha: RAABE, 2017. ISBN 978-80-7496-316-2

SPLAVCOVÁ, H., KROPÁČKOVÁ, J.: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ. Praha: Portál, 2016, ISBN 978-80-262-1042-9

WICHTERLOVÁ, L., KOLÁŘOVÁ, J. (ed.). Klíč k jeslím. Praha: Gender Studies, 2007. ISBN 978-80-8652022-3.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (31.01.2018)

Přednáška, seminář,

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (20.05.2019)

1. Seznámení s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, historický vývoj rodiny, demografické pozadí, charakteristika současné české rodiny, typy rodinného soužití 

2. Terminologické vymezení péče, výchovy a vzdělávání dětí do tří let

3. Význam socializace dítěte, slaďování pracovního a rodinného života mladých rodin )feminizace, zaměstnanost matek, pracoví podmínky pro matky s malými dětmi)

4. Rituály v rodině, zájmové aktivity, využití volného času v rodině s dítěěte do tří let

5. Historický vývoj předškolních institucí pečujících o děti do tří let

6. Současná nabídka možností péče o děti do tří let (mateřské školy, mikrojesle, dětské skupiny, chůvy atd.)

7. Specifika práce s dětmi do tří let

8. Spolupráce předškolní instituce s rodinou

9. Zahraniční zkušenosti s institucionální výchovou dětí do tří let

10. Aktuální problémy české institucionální péče o děti do tří let

11. Exkurze v mateřské škole ve třídě dětí mladších tří let

12. Exkurze v dětské skupině

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hana Splavcová, Ph.D. (21.02.2020)

Zápočet bude udělen na základě 100% učasti na semináři, vypracování a odevzdání seminární práce v požadované kvalitě. Základní parametry: dokument word, elektronicky na mail vyučující.

Termín odevzdání seminární práce: 31. 5. 2020

Obsah seminární práce: Podrobnosti budou sděleny při výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK