PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie hry a učení s didaktikou - OKB01N123A
Anglický název: Play and Learning Theory and Teaching Methods
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB03N401A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Záměnnost : OPB01N123A
Anotace -
V předmětu jsou analyzována základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkce dětské hry pro zdravý rozvoj dítěte. Dále pak provázanost hry a učení v oblasti kognitivního, sociálního a emocionálního přínosu pro rozvoj dítěte předškolního věku. Jsou probírány etapy hry v celém předškolním období (0-6). Jednotlivé druhy her a jejich proměny jsou nahlíženy ve vývojových souvislostech s věkem dítěte. Stejně tak jsou začleňovány do této kontinuity požadavky na jednání pedagoga i vhodnost hraček a materiálů pro jednotlivá období. Studenti v praxi pozorují a následně analyzují hru a mohou tak zpracovat pozorování hry jako seminární příspěvek pro analýzu konkrétní hry nebo zpracovávají seminární práci na časopiseckou a knižní produkci, která se vztahuje k dané problematice. Klasifikovaný zápočet je možné vykonat formou prezentace seminární práce nebo konzilia, a to tehdy, když je splněna podmínka docházky. Jinak formou individuálního zkušebního rozhovoru.
Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Cíl předmětu

Cílem je seznámit studenty s teoriemi, které se vztahují k objasnění podstaty dětské hry, objasnit jednotlivé druhy her v kontinuitě  s vývojem dítěte, vést k porozumění přínosu hry v kognitivním, sociálním, emocionálním přínosu hry pro děti a pro jejich seberealizaci. Sledovat didaktické přístupy a možnosti diagnostiky prostřednictvím volné hry.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Deskriptory

Výuka probíhá online v prostředí MS Teams v době výuky dle rozvrhu v SIS: 

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afdcbe078095e400d827cb2fe52722b91%40thread.tacv2/conversations?groupId=1cf877bd-0f94-4ba5-bd8f-c2c4b939d9e2&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

KÓD týmu: pgcvef2

Kde zadám kód?
Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

 

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literatura

Základní literatura:

CALATIOVÁ, M., DELAČOVÁ, S., MULLEROVÁ, A. Volná hra.  Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0852-3.

MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

MERTIN,V.,GILLERNOVÁ, I. (eds.)  Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha: Portál, 2003.ISBN 80-7178-799-X

PIAGET, J. INHELDEROVÁ,B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2000. PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: SPN, 1965. VYMĚTAL, J., REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-561-X.

KLUSÁK, M., KUČERA, M. Dětské hry- games. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2461-758-9.

 

Další doporučená iteratura:

KOŤÁTKOVÁ, S. Zpracování příběhů v dětských hrách. In Problémové dítě a hra. Metodické listy pro předškolní vzdělávání C 1.3. Praha: Raabe, 2005, s. 1-20.

SUCHÁNKOVÁ, E. Hra a její využití v předškolním vzdělávání. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0698-9.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Klasifikovaný zápočet je možné vykonat formou konzilia, a to tehdy, když je splněna podmínka docházky. Jinak formou individuálního zkušebního rozhovoru.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (07.02.2022)
Sylabus

V předmětu jsou analyzována základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkce dětské hry pro zdravý rozvoj dítěte. Dále pak provázanost hry a učení v oblasti kognitivního, sociálního a emocionálního přínosu pro rozvoj dítěte předškolního věku. Jsou probírány etapy hry v celém předškolním období (0-6). Jednotlivé druhy her a jejich proměny jsou nahlíženy ve vývojových souvislostech s věkem dítěte. Stejně tak jsou začleňovány do této kontinuity požadavky na jednání pedagoga i vhodnost hraček a materiálů pro jednotlivá období.  Klasifikovaný zápočet je možné vykonat konzilia, a to tehdy, když je splněna podmínka docházky. Jinak formou individuálního zkušebního rozhovoru.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (14.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK