PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie předškolní výchovy III - OKB01N121A
Anglický název: Theory of Preschool Education III
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB03N401A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Prerekvizity : OKB01N116A
Záměnnost : OPB01N121A
Je prerekvizitou pro: OKB01N129A, OKB01N127A
Anotace -
První část předmětu se zaměřuje na pedagogické výzkumy, výzkumné metody vhodné pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a na výzkumy a vhodné metody související se studovaným oborem. Metody výzkumu budou dávány do souvislostí s možným využitím v již zadaných bakalářských pracích. Druhá část se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení, na dětskou skupinu i na vztahy pedagogů. Seznámí s významem klimatu jako skrytého kurikula. V návaznosti na toto téma bude další obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ (v pojetí pedagogické psychologie a pedagogiky). Průběžně bude reagováno na otázky a zkušenosti studentů - po návratu z pedagogické praxe budou především daná témata rozebírána a nahlížena přes názory a postoje studentů. Zkouška bude na základě zadaných okruhů ověřovat znalosti i z předcházejících předmětů Teorie předškolní výchovy I, II, které byly zakončeny zápočtem.
Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
Cíl předmětu

Cílem první části předmětu je získat základní informace o pedagogických výzkumech, výzkumných metodách vhodných pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a v souvislosti se studovaným oborem. Druhá část se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení. V návaznosti bude další obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
Deskriptory

Výuka probíhá online v prostředí MS Teams v době výuky dle rozvrhu v SIS:

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d38061609244a399fb0c76a1f821461%40thread.tacv2/conversations?groupId=ab2ff2c3-6c3d-4201-b653-e4b09f0f3936&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

KÓD týmu: kc9aqpj

Kde zadám kód?
Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

 

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literatura

Základní studijní literatura:

GAVORA Výzkumné metody pro studenty. Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X. 

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu - základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 97880-247-1369-4.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4435-3.

MERTIN V.,GILLERNOVÁ I.(eds.) Psychologie pro učitelky mateřských škol. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X. PRŮCHA, J., KOŤÁTKOVÁ, S. Předškolní pedagogika. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.

PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum, uvedení do teorie a praxe. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3.

 

Další doporučená literatura:

KOŤÁTKOVÁ, S. Kvalita sociálního klimatu a potřeby učitelek mateřských škol. Studia paedagogica. 2009, č. 2, s. 69-83. ISSN 1803-7437.

KOŤÁTKOVÁ, S. Jak učitelé vytvářejí školní klima. Informatorium 3-8. 2006, č. 3, s. 8-9. ISSN 1210-7506.

KOŤÁTKOVÁ, S. Překážky vytváření příznivého klimatu. Informatorium 3-8. 2005, s. 9-11. ISSN 1210-7506.

KOŤÁTKOVÁ, S. Komunikace učitelky MŠ (1.) Informatorium 3-8. 2002, č. 10, 10-11. ISSN 1210-7506.

KOŤÁTKOVÁ, S. Komunikace učitelky MŠ (2.-4.) Informatorium 3-8. 2003, č. 1, 2,3, s. 8-9. ISSN 1210-7506.

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška bude obsahovat okruhy z tohoto předmětu Teorie předškolní výchovy III i z předcházejících dvou předmětů Teorie předškolní výchovy I, II, které byly zakončovány zápočtem. Okruhy ke zkoušce budou studentům předány v první třetině semestru. Požadavkem ke zkoušce v prezenčním studiu bude aktivní účast na výuce. V kombinovaném studiu bude zadán seminární úkol (z důvodů menšího rozsahu výukových hodin), který bude tématicky vycházet z jednotlivých částí předmětu a ze zkušeností studentů ze školní praxe. Seminární úkol musí být vyučujícímu doručen 10 dnů před přihlášeným termínem zkoušky s mailovým kontaktem na studenta.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
Sylabus

První část předmětu se zaměřuje na pedagogické výzkumy, výzkumné metody vhodné pro různé druhy aplikovaného šetření v edukačních procesech a na výzkumy a vhodné metody související se studovaným oborem. Metody výzkumu budou dávány do souvislostí s možným využitím v již zadaných bakalářských pracích. Druhá část se zaměří na klima školy/mateřské školy a na třídní klima a jeho vliv na kvalitu pedagogického působení, na dětskou skupinu i na vztahy pedagogů. Seznámí s významem klimatu jako skrytého kurikula. V návaznosti na toto téma bude další obsah předmětu orientován na osobnost učitele v mateřské škole, na specifika práce s předškolními dětmi a v souvislosti s tím vyvozeny kompetence učitele MŠ (v pojetí pedagogické psychologie a pedagogiky). Průběžně bude reagováno na otázky a zkušenosti studentů z praxe, které budou nahlíženy přes názory a postoje studentů ve skupinové diskuzi. Zkouška bude na základě zadaných okruhů ověřovat znalosti i z předcházejících předmětů Teorie předškolní výchovy I, II, které byly zakončeny zápočtem.

Poslední úprava: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (14.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK