Dějiny předškolní pedagogiky - OKB01N117A
Anglický název: History of Pre-Elementary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB03N307A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Záměnnost : OPB01N117A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je studenty seznámit a vést je k osvojení a porozumění vývojovým tendencím v historii předškolní výchovy od nejstarších dob po současnost. Základní důraz je kladen na uvědomění si souvztažností mezi paradigmatem doby, jeho změnou a následnou reakcí a odpovědí výchovné a vzdělávací teorie a praxe (proměna cílů, sociálních struktur, ekonomických podmínek, institucí); součástí je i nalezení české pozice v kontextu evropského a světového vývoje. Témata se zaměří na: Vývoj výchovných cílů a jejich proměnu v historii předškolní výchovy, tradici Péči o děti ve středověku První koncepci předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský Osvobození dítěte v pojetí J. J. Rousseaua Proměnu rodiny a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J. V. Svoboda, dětských zahrádek - F. Froebel, mateřské školy – M. Riegerová - Palacká) Koncepci „staré školy“ - froebelismu Reformní hnutí, pedocentrismus, principy Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí (J. Dewey, E. Keyová O. Decroly, M. Montessori) Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus) Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu Teorii akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti
Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Deskriptory

Studijní zátěž: 75 pracovních hodin (3 kredity)
- kontaktní výuka: 8 hodin
- příprava na ZK: 27 hodin
- domácí studium, příprava na setkání, studium literatury a pramenů: 40 hodin

Poslední úprava: Koželuhová Eva, PhDr., Ph.D. (11.09.2021)
Literatura

Základní literatura:

ČAPKOVÁ, Dagmar. Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-482-2. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-623-9. 

OPRAVILOVÁ, Eva a Jana UHLÍŘOVÁ. Předškolní výchova v zrcadle pramenů III. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-624-6.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

 

Doporučenáliteratura:

LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství?  Praha: Paseka, 2006. ISBN 80-7185-647-9.

RÝDL, Karel a Eva Šmelová. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. , 2012. ISBN 978-80-244-3033-1.

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
Požadavky ke zkoušce

Prostudování literatury, min. 2 titulů z předloženého seznamu povinné a doporučené literatury.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
Sylabus

Témata se zaměří na:

 1. Vývoj výchovných cílů a jejich proměnu v historii předškolní výchovy, tradici
 2. Péči o děti ve středověku
 3. První koncepci předškolní výchovy v historii – J. A. Komenský
 4. Osvobození dítěte v pojetí J. J. Rousseaua
 5. Proměnu rodiny  a vznik veřejných předškolních institucí (opatroven – J.V. Svoboda, dětských zahrádek -  F. Froebel, mateřské školy – M. Riegerová - Palacká)
 6. Koncepci „staré školy“ - froebelismu
 7. Reformní hnutí, pedocentrismus, principy
 8. Osobnosti a koncepty reformního hnutí v zahraničí ( J. Dewey, E. Keyová,O. Decroly, M. Montessori)
 9. Osobnosti a koncepty reformního hnutí v Čechách (hnutí učitelů pokusníků, I. Jarníková, A. Sussová, L. Rathaus)
 10. Vliv principů jednotné školy na mateřskou školu
 11. Teorii akcelerace vývoje dítěte, její dopad na předškolní výchovu a dítě při přechodu z mateřské školy do povinného vzdělávání. Odkaz české historie předškolní výchovy současnosti.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška na základě okruhů, s nimiž je student seznámen na začátku semestru. Okruhy jsou dostupné v Moodle.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (13.10.2018)