Teorie tělesné kultury a antropomotoriky II - OK0620148
Anglický název: Physical culture theory and anthrophomotorics II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11165#section-3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Neslučitelnost : O01320148
Prerekvizity : OK0620147
Záměnnost : O01320148
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako subsystémy tělesné kultury. Systémový přístup k TV. Struktura a funkce sportu a pohybové rekreace v moderní společnoati. Antropomotorika jako vědní disciplína. Ontogeneze motoriky. Strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení. Motorické učení, Motorické schopnosti, jejich členění, biologický základ, rozvoj a hodnocení. Pohybové dovednosti a jejich členění. Somatotypy a jejich význam pro pohybové aktivity. Hodnocení motoriky. Vybrané aspekty pohybové/tělesné kultury v kinantropologii.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (22.09.2022)
Cíl předmětu -

Cílem je osvojení základních pojmů, definic v antropomotorice a základní orientace v hlavních tématech antropomotoriky.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (30.10.2019)
Deskriptory

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams - a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Odkaz – adresa - link

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a06278bc560e941d3ab86d8708c737c5b%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=23a29d21-5b77-4448-b2fb-320c3a836488&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 

MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11165#section-3

 

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (23.10.2020)
Literatura -

Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 2012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.
Hogenová, A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.
Hrabinec, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění, výchova, umění, sport. Praha: UK PedF, 2003. str. 56 - 62.
Slepičková,I. Sport a volný čas. Praha: Karolinum, 2000.
Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASPV, 1995.

Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky na absolvování předmětu (tzn. zkoušky) vychází jednoznačně z obsahu, resp. sylabu tohoto předmětu, z anotace a doporučené literatury v charakteristice předmětu v SIS a jsou dále specifikovány vyučujícím na začátku semestru.

                                                              

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (30.10.2019)
Sylabus -

Systémové pojetí tělesné kultury, tělesná výchova, sport a pohybová rekreace jako základní subsystémy TK. Systém základních pojmů TK. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, jejich strukturální, procesuální a finální stránka. Tělesná zdatnost a tělesná výkonnost. Zdravotně orientovaná zdatnost. Sportovní výkon. Motorické schopnosti, jejich biologický základ, struktura a testování. Motorické dovenosti a jejich testování. Somatotypy a jejich využití. Problematika výkonnostního sportu dětí a mládeže. Pohybová rekreace dětí a mládeže. Kinantropologie jako vědní obor a přínos dílčích disciplín k utváření teorie tělesné kultury. Vybrané aspekty pohybové/tělesné kultury v kinantropologii.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (22.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru. Podmínkou splnění předmětu je zpracová seminární práce v rámci stanoveného počtu zpracovaných příprav na hodinu a úspěšné splnění písemného testu alespoň na 75%. V případě zavedení distanční formy výuky dojde k eliminaci aktivní účasti na výuce a pro studenty budou v systému Moodle studijní materiály pro zakončení předmětu (pokud by tedy nebylo možné zakončit předmět standardním způsobem).

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (25.09.2020)