Teorie tělesné kultury a antropomotoriky I - OK0620147
Anglický název: Physical culture theory and anthrophomotorics I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Neslučitelnost : O01320147
Záměnnost : O01320147
Je prerekvizitou pro: OK0620148
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Filozofická, antropologická a pedagogická východiska teorie tělesné kultury. Tělesná kultura a kultura lidstva, subsystémy TK a jejich funkce. TK a pohybová aktivita člověka, pohyb a tělesná cvičení. Systém základních pojmů TK. Zdraví, zdatnost, výkonnost, kvalita života a aktivní životní styl. Zdravotně orientovaná zdatnost. Hypokineze a její důsledky. Duševní zdatnost. Tělesná zdatnost a psychická odolnost. Kinantropologie jako vědní obor.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (15.05.2019)
Literatura -

Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 20012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.

Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)
Sylabus -

Teorie a praxe z hlediska potřeb učitele ZŠ. Tělesná kultura jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj tělesné kultury ve starověku, středověku a novověku s důrazem na události v 19. a 20. století ve světě i u nás a na vybrané didaktické systémy a organizace, zejména dětské. Místo pohybu v životě jedince i společnosti. Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. Hypokineze a její důsledky. Kvalita života a životní styl. Tělesná cvičení jako prostředek a učivo. Druhy motoriky. Motorické schopnosti a dovednosti. Motorické učení.
Zápočtové požadavky - účast na přednáškách, volba a zpracování problému z oblasti TK - téma dle vlastního schváleného výběru a jeho prezentace. Vědomostní test.

Poslední úprava: HRABINEC/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky ke splnění předmětu (zápočtu či zkoušky) jednoznačně vycházejí z obsahu sylabu, anotace a prostudovaného avizovaného seznamu literatury v popisu daného předmětu v SIS a jsou dále upřesněny vyučujícím vždy na začátku semestru. Podmínkou splnění předmětu je zpracová seminární práce v rámci stanoveného počtu zpracovaných příprav na hodinu a úspěšné splnění písemného testu alespoň na 75%.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (31.01.2020)