PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky II - OK0615126
Anglický název: History of Education II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKMN0N113A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Neslučitelnost : O01215010
Prerekvizity : OK0615107
Záměnnost : O01215010
Je prerekvizitou pro: OK0615017
Anotace -
Kurz plynule navazuje na kurz Dějiny pedagogiky I. Vede studenty k orientaci v proudech pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. Kromě vývojových tendencí v zahraničí je kladen důraz na poznání kořenů domácí tradice. Závěr kurzu je věnován vývoji počátečního školství a jeho legislativě v českých zemích. Seminář je orientován k četbě a rozborům pramenných textů.
Poslední úprava: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Literatura

Koťa, Jaroslav. a Karel  Rýdl.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha : PedF UK, 1992.

Singule, František. Pedagogické směry XX. století. Praha : SPN, 1966. (ss. 17 - 70)

Spěváček, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha : SPN, 1978.

Uher, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha : UK, 1971.

Uhlířová, J. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. Praha : UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 

Váňová, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha : SPN,  1986.

Váňová, R. Československé školství ve 30. letech. Praha : PedF UK, 1995.

Poslední úprava: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (07.03.2013)
Požadavky ke zkoušce

Předmět bude zakončen ústní zkouškou. Podkladem ke zkoušce je studium literatury, obsah přednášek a materiálů v MOODLE.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (15.01.2019)
Sylabus

Sylabus kurzu je vystavěn na těchto tématech:

1. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey)

2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet)

3. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí)

4. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II ( Pojetí pedagogiky, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva)

5. Vývoj počátečního školství  1774 - 1869

6. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.11.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK