PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvodní pedagogický kurz s praxí - OK0615108
Anglický název: Introductory practice
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Neslučitelnost : O01215013
Záměnnost : O01215013
Je prerekvizitou pro: OK0615019
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Základním obsahem Úvodního pedagogického kurzu je otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ, vstup do učitelské profese a výzkumu, reflexe a sebereflexe při studiu. Reflexe praxe vlastní praxe či reflexe při náslechu je zásadní podmínkou tohoto kurzu. Inovace předmětu byla podpořena v rámci projektu Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018 (Fond F1). Organizace: A)V případě, že student/studentka vyučuje, koná úkoly praxe na své škole. B) V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu dle svých preferencí a zajistí si možnost hospitovat ve vybrané třídě. Tato praxe se školám neproplácí. Rozsah praxe je 20 hodin.
Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Cíl předmětu

Rozvíjet schopnost reflexe vlastní praxe, i praxe ostatních kolegů.

Získat vhled  do základních témat obecné pedagogiky a didaktiky  vztažené k učiteli a škole.

 

Získat dovednost orientovat se  v problematice, odborné literatuře a kriticky  ji  přijímat. 

Poznámka:


Inovace předmětu byla podpořena v rámci projektu Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018 (Fond F1).

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Literatura

DVOŘÁK, D. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-556-3.

FEŘTEK, T. Rodiče vítáni. Praha: Yinachi 2011. ISBN 978-80-904735-2-2.

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

HRONCOVÁ, J. Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. ISBN 80-88825-37-7.

KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

KREISLOVÁ, Z. Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2038-8.

KREJČOVÁ, V. Třídní schůzka - noční můra? Jde to jinak!. Začít spolu. 2012, č. 1 jaro-léto, s. 11–12. 96

KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.

LUKAVSKÁ, E. Pozor děti! (Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-006-5.

MATĚJČEK, Z. Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-00-3.

PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Sv. 2, P – Ž. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

RABUŠICOVÁ, M. et al. Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

RABUŠICOVÁ, M.; POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1. část). Pedagogika. 1996, roč. 46, č. 1. ISBN 1211-2720.

SPILKOVÁ, V. et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.

SPILKOVÁ, V.; TOMKOVÁ, A. et al. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

ŠKVARKOVÁ, Z. Rodina škola vo vzájomnej spolupráci. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-557-0024-3.

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, ISBN 978-80-7367. 97

TOMKOVÁ, A.; SPILKOVÁ, V. et al. Rámec profesních kvalit učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu


Inovace předmětu byla podpořena v rámci projektu Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018 (Fond F1).

Organizace:

A)V případě, že student/studentka vyučuje, koná úkoly praxe na své škole.

B) V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu dle svých preferencí a zajistí si možnost hospitovat ve vybrané třídě. Tato praxe se školám neproplácí. Rozsah praxe je 20 hodin.

Úkoly studentů:

A) Student si vede písemnou reflexi vlastní výuky formou reflektivního deníku. Tuto dokumentaci nebude odevzdávat k zápočtu, slouží mu jako podklad ke studiu. Jako podklad pro tento úkol student využije Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi, s důrazem na část "Komunikace a vytváření prostředí pro učení".

B) Student, který nevyučuje, bude hospitovat ve vybrané třídě. Povede si písemnou reflexi k pozorování a zaměří se zvláště na oblast "Komunikace a vytváření prostředí pro učení" dle Souboru profesních kvalit studenta na pedagogické praxi. Tuto dokumentaci nebude odevzdávat k zápočtu, slouží mu jako podklad ke studiu.

Požadavky k zápočtu:

Esej „Já učitel/Já učitelka (sebereflexe studenta/studentky, tj. zamyšlení nad sebou na začátku studia na Pedagogické fakultě UK). Cílem zpracování eseje je uvažovat o sobě jako učiteli/učitelce, o své motivaci ke studiu, o své dosavadní pedagogické zkušenosti, o svých silných stránkách a osobních výzvách, uvažovat nad učitelskou profesí a nad očekáváními od pedagogické fakulty.

Podmínkou pro přijetí eseje je respektování tématu, kultura písemného projevu (pravopis, stylistika) a respektování písemné podoby o rozsahu 1 – 2 strany, velikost písma 12. V eseji je ceněna hloubka uvažování a zdůvodňování a dokládání soudů.

Potvrzení ředitelství  školy o vlastní praxi (varianta A) nebo potvrzení ředitelství  školy o absolvování praxe v celém rozsahu (varianta B).

S esejem i reflektivním deníkem budete pracovat i v dalších etapách studia.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK