PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Učitelské praktikum I - OK0615019
Anglický název: Teaching practice I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: UČPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Neslučitelnost : O01215019
Prerekvizity : OK0615107, OK0615108, OK0615109, OK0615110
Záměnnost : O01215019
Je prerekvizitou pro: OK0615020
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Průběžná vlastní praxe na kmenové/studentem vyjednané škole a hospitace ve třídách 1.stupně ZŠ. Praxe je příležitostí k poznání různých typů škol a zařízení, seznámení s šíří dětské populace, poznávání různých pojetí vyučování a alternativních a inovativních vzdělávacích programů v praxi. Kurz je realizován v těsné vazbě na kurz Didaktiky 1.stupně ZŠ. Studenti si vedou reflexní dokumentaci, plní zadané úkoly. Při prezenčním setkání se učí pozorovat výuku, vyhodnocovat ji v kritériích, sdílejí vzájemně své zkušenosti a názory. Studijní zátěž: 1) praxe- 20 hodin 2) přímá výuka- 4 hodiny 3) práce na úkolech v moodle prostředí- 50 hodin 4) samostudium - 26hodin
Poslední úprava: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.09.2019)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení systematické reflexe učitelské činnosti s oporou o Rámec profesních kvalit učitele- studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria.  Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností.

Poslední úprava: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (06.10.2016)
Literatura

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2. KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: VÚP 2005.

4.       Jedna publikace dle vlastního výběru:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál 1994.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)
Sylabus

Organizace:

A)      Individuální plnění učitelské praxe

V případě, že student/studentka vyučuje na 1. stupni, realizuje praxi ve vlastní třídě (škole) a hospituje 5 hodin. Doloží potvrzením. Tato praxe se školám neproplácí.

 V případě, že student/studentka nevyučuje, vyhledá si školu a třídu na 1. stupni ZŠ dle svých preferencí a zajistí si možnost zde 10 hodin hospitovat a 10 hodin vyučovat. Doloží potvrzením. Tato praxe se školám neproplácí.

Doporučujeme využít také příležitostí ke vzájemným hospitacím u kolegů – účastníků kurzu Učitelské praktikum I.

Student pokračuje v písemné reflexi vlastní výuky - materiály (přípravy, didaktické pomůcky, ukázky práce,..) shromažďujte ve složce (pedagogickém portfoliu), která může být  podkladem k práci v seminářích Didaktiky 1. stupně ZŠ I a II. Při plánování a reflexi se opírá o Rámec profesních kvalit.

B)      Plnění úkolů a sdílení v prostředí moodle-kurz s názvem  Učitelské praktikum I -kombi OK0615019

C)      Prezenční výuka

 

 

Poslední úprava: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (06.10.2016)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky k zápočtu:

1.       3 splněné úkoly v prostředí Moodle.

2.       Potvrzení ředitelství školy o vykonané pedagogické praxi v požadovaném rozsahu (viz Potvrzení) vložené do Mooodle.    

3.       Aktivní účast na prezenčním setkání.

Poslední úprava: Krčmářová Tereza, PhDr., Ph.D. (16.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK