PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. st. ZŠ Ib - OK0415115
Anglický název: Didactics of primary school Ib
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OCRN20UC18
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (02.02.2018)
Cílem kurzu je orientovat studenty v základních didaktických kategoriích. Kurz navazuje na didaktická témata ze zimního semestru. Vybranými tématy jsou: strategie, metody a formy výuky, alternativní a didaktické koncepce. Pozornost je věnována dále podstatě a smyslu akčního učitelského výzkumu a badatelské výuce.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (02.02.2018)

 

Povinná:

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2016. 

SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.

 

Doporučená:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006. ISBN 80-901873-7-4.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009. ISBN 978-80-7290-418-1.

STARÝ, K.;  LAUFKOVÁ, V. et al.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (02.02.2018)

Požadavky ke zkoušce v LS

Zkouška se skládá z následujících částí:

·         Písemná práce: K jednomu vybranému přednášenému tématu v Didaktice Ia nebo Ib student/studentka přečte 3 odborné práce. Uvede úplné bibliografické údaje vybraných titulů. Cituje z prací klíčové myšlenky, se kterými souhlasí nebo nesouhlasí, svůj souhlas nebo nesouhlas podloží argumenty. Navrhne na základě přečtených titulů a formulovaných klíčových myšlenek tři výzkumné otázky, na něž by mohl/a ve své třídě hledat odpovědi, a postup, jak by úkol řešil/a. Rozsah: 3 normostrany. Práci student/ka přinese v tištěné podobě k ústní zkoušce.

·         Ústní část zkoušky: Těžiště zkoušky tvoří rozprava nad písemnou prací a seznamem prostudované odborné literatury k Didaktice 1. stupně ZŠ, zaměřená na další ověřování orientovanosti studenta v didaktické problematice (v rámci témat, která byla obsahem kurzu a na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury - viz níže). Seznam prostudované odborné literatury má obsahovat kromě povinné literatury a tří titulů zpracovaných v písemné práci ještě nejméně další tři tituly postihující různé problémy obecné didaktiky 1.st.ZŠ.

 

Výsledná známka se skládá z  kvality písemné práce za ZS a LS a ústní části zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (07.02.2018)

 

Strategiem metody a formy výuky                                                                                                                                                    

Alternativní a inovativní didaktické systémy    

Pedagogická diagnostika                                           

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK