PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Psaní odborných textů - OD0133012
Anglický název: Academic Writing
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Záměnnost : OPDQ1P118B
Je záměnnost pro: OPDQ1P118B
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (23.02.2023)
International students are kindly requested to read important notice in the English version of annotation. Kurz naváže na informace o metodologii výzkumné práce a základní informace o akademickém psaní poskytnuté v rámci ÚTMK a bude se více věnovat praktickým aktivitám nad texty - budeme pracovat jak s příklady dobré praxe v oblasti publikování, tak s vlastními texty a texty kolegů. Posluchači v kurzu budou psát, posuzovat a editovat segmenty textů vztažených k tématům svých doktorských prací, popř. vytvářet kratší ucelené texty vhodné k publikování v různých typech médií. Procvičí si formální i etická pravidla pro autory odborného textu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

V kurzu získají studenti praktickou zkušenost s čtením, hodnocením, psaním, revidováním a korigováním akademických textů.

Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (23.02.2023)

IMPORTANT NOTICE FOR INTERNATIONAL STUDENTS. This course is taught in the Czech language only. International students can take the Academic Writing course in English at The Center for Academic Writing, a unit of the Department of Language Studies of the Czech Language Institute (Czech Academy of Sciences). For more information see the English annotation of the course.

Výuka probíhá hybridně, prezenčně a současně v prostředí ZOOM.

Link na zoom je zaslán přihlášeným studentům.

Off-line aktivity v moodle.

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11126

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (07.09.2020)

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Janík, T., Vlčková, K. & Knecht, P. (Eds.). (2013). K metodologickému standardu v pedagogice [monotematické číslo]. Pedagogická orientace 23(4).

Johnson, W. B., Mullen, C. A. (2007). Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan.

Pravidla českého pravopisu (různá vydání).

Szuchman, L. T. (2011). Writing with style: APA style made easy. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 7th Ed.

Metody výuky
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Seminář/workshop - tvorba segmentů textu (samostatná domácí příprava), společná práce s texty.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Je vyžadována aktivní účast na setkáních, průběžné předkládání zpracovaných úkolů. Absolvent písemně zhodnotí předložený cizí text a napíše krátký text na téma zadané vedoucím.

Sylabus
Poslední úprava: DVORD4AP (18.07.2014)

Vědecká publikace a její místo ve vědecké práci. Proces psaní a proces publikování. Kvalifikační práce, publikace v periodiku, neperiodické publikace. Specifika publikování v češtině, angličtině.

Základní typy odborných publikací - studie (přehledová studie a přehledové partie v jiných typech studií, teoretický článek, kvantitativní a kvalitativní empirická studie, jiné typy studií). Výzkumné zprávy, monografie. Učební texty. Drobnější žánry v akademickém psaní. Popularizační psaní. Návrh struktury různých typů textů dle zaměření autora.

Kdo chce psát, musí číst. Práce s prameny, kritická syntéza zdrojů. Jak se vyhnout plagiátorství. Tvorba textu syntetizujícího několik pramenů.

Části vědeckého článku a zásady pro jejich výstavbu na různých úrovních.

Formální úprava odborného textu (pravidla APA a jejich alternativy). Úprava tabulek, grafického materiálu.

Posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Vzájemné připomínkování verze textu, proces editování textu, korektury.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK