PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie vzdělavání - OD0133010
Anglický název: Sociology of Education
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 25 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Záměnnost : OPDZ1Z004B
Anotace -
V rámci kurz se studenti seznámí se základními teoriemi sociologie vzdělávání a také s nejdůležitějšími domácími i zahraničními výzkumy. Důraz bude kladen na pochopení vztahu mezi vzdělá(vá)ním a společností, a to v obou směrech: jak společnost ovlivňuje podobu školního vzdělávání i jak vzdělá(vá)ní přispívá k rozvoji společnosti a uplatnění jednotlivce. Zaměříme se zvláště na rovnost šancí na vzdělání, mechanismy utváření vzdělanostních nerovností i možností intervencí na podporu znevýhodněných žáků.
Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Literatura

Doporučená přehledová literatura:

Arum, R.,  Beattie, I.R., and Ford, K. (2011) The Structure of Schooling: Readings in the Sociology of Education. (2nd Ed). Thousand Oakes, Sage.

Ballantine, J.H. (2001) The Sociology of Education. A Systemic Analysis. (5th Ed.). New Jersey, Prentice Hall.

Demeuse, M.; Frandji, D.; Greger, D.; Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012) Educational Policies and Inequalities in Europe. London, Palgrave Macmillan.

Hallinan, M.T. (Ed.) (2000). Handbook of the Sociology of Education. New York: Kluwer Academic.

Lauder, H. et al (Eds.) (2006). Education, Globalisation & Social Change. Oxford, Oxford University Press.

Matějů, P., Straková, J. (Eds). (2006). (Ne) rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha, Academia.

Matějů, P., Straková, J., Veselý, A. (Eds.) (2010). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: SLON.

Meighan, R., and Siraj-Blatchford, I. (2003) A Sociology of Educating. (4th Ed.) London, Continuum.

Sadownik, A.R. (2010) Sociology of Education: A Critical Reader. (2nd Ed.) New York, Routledge.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Metody výuky

Kurz bude realizován formou blokové výuky formou pěti setkání za semestr. Pro každé setkání budou mít studenti předepsanou česky a/nebo anglicky psanou literaturu k přečtení jako přípravu  a hodinu (tzv. readings). Přednášky a diskuse budou předpokládat znalost zadané literatury.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Požadavky ke zkoušce

Kurz bude zakončen zkouškou. Zkouška bude založena na rozpravě nad předloženou seminární prací k vybranému tématu (téma bude konzultováno a schváleno po dohodě s vyučujícími).

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
Sylabus

Obsah:

1.  Vzdělá(vá)ní a společnost - Úloha vzdělání pro jednotlivce a pro společnost, politické, ekonomické a sociální funkce vzdělávacích systémů, historie a současnost, aktuální témata: konkurenceschopnost vs. společenská soudržnost, příprava na trh páce vs. výchova k občanství, globalizace, individualizace.

2. Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání - Funkcionalismus, Konfliktualismus, Interakcionismus, soudobé teorie a systémový přístup v sociologii vzdělávání, škola jako instituce a organizace (neoinsticionalismus).

3. Škola jako organizace a instituce - Sociologie kurikula a skryté kurikulum, kurikulum minulosti a budoucnosti, kdo utváří kurikulum a oficiální vědění; vztah moci a kurikula, organizace vzdělávání (vnější diferenciace - tracking), interakce učitel - žák, vrstevnické skupiny.

4. Sociální stratifikace a vzdělanostní nerovnosti - Sociální nerovnosti a vzdělání, vzdělanostní mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), racionální jednání, koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti. Přehled základních zahraničních a domácích výzkumů vzdělanostních nerovností. Rasa, etnicita a gender ve vzdělávání. Statistické ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti.

5. Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků - Spravedlivé vzdělávací systémy, pozitivní diskriminace/afirmativní akce - její obhajoba a kritika, jak vypadají opatření na podporu vzdělávání sociokulturně-znevýhodněných žáků u nás a v zahraničí, vzdělávání Romů a cizinců u nás.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (07.12.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK