PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistika v pedagogickém výzkumu - OD0133005
Anglický název: Statistic in Educational Research
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 24/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Je záměnnost pro: OD2303116
Anotace -
Kurz seznamuje účastníky se základními metodami zpracování kvantitativních dat, teorií testování hypotéz a způsoby správné interpretace statistické prezentace výsledků.
Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (19.10.2012)
Cíl předmětu

Osvojení dovedností spočítat a graficky prezentovat základní popisné charakteristiky dat. Porozumění teorii testování hypotéz a náročnějším postupům analýzy dat na úroveň dovednosti komunikace se statistikem a správné interpretace statistické prezentace výsledků.

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Deskriptory

Moodle: Statistika v pedagogickém výzkumu, kód pro přístup: Stat2020

MS Teams: Statistika v pedagogickém výzkumu, kód pro vstup do týmu: 0026eil

Výuka online bude probíhat v čase prezenční výuky, tj. úterý 13:30 – 16:00

v tyto termíny: 20.10., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 15.12., další termíny budou záležitostí domluvy se studenty.

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2020)
Literatura

Škaloudová, A. (1998). Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Hendl, J. (2004, 2009). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Metody výuky

Výuka probíhá v učebně s notebooky. Možný je i vlastní notebook. Výuka je kombinací přednášky s diskusí a prací na notebooku. První 2/3 kurzu jsou výpočty realizovány v Excelu, v poslední 1/3 jsou studenti(ky) seznámeni(y) se statistickým SW SPSS. Pro větší přínos z přednášek je vhodná samostatná domácí příprava při osvojování výpočtů v SW.

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má dvě části. V první části student(ka) prokáže dovednost samostatných statistických výpočtů a tvorby grafů v SW Excel, příp. SPSS. Ve druhé části prokáže porozumění odborným textům, ve kterých jsou výsledky prezentovány pomocí statistického testování hypotéz.

Student(ka) smí u zkoušky používat své poznámky (i elektronické) učebnice i informace na internetu. Během zkoušky nesmí s nikým komunikovat kromě zkoušejícího.

Čas na řešení úkolů zadaných u zkoušky je maximálně 2,5 hodiny.

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Sylabus

Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností)

Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně ("přemostění" mezi metodologií a statistikou)

Normální rozdělení, lineární a plošná normalizace, tvorba norem a možnosti jejich prezentace, z-skór

t-rozdělení a intervalové odhady pro střední hodnotu, úvod to teorie testování hypotéz, chyby 1. a 2. druhu, velikost účinku, t-testy

F-test, korelační koeficient, test pomocí korelačního koeficientu, Chí-kvadrát rozdělení, chí-kvadrát test

Úvod do regresní analýzy, lineární regrese, vstup do práce v SPSS

Tvorba dotazníků a testů, tvorba škál, obtížnost a citlivost položek

Teorie validity a reliability, koeficienty reliability, Cronbachovo alfa

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
Studijní opory

Motivační píseň, kterou se naučí všichni účastníci: http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/pohadkove-pisne/statistika-nuda-je-49505

Výuka probíhá na některých reálných datech. Informace k nim lze nalézt zde:

Klima učitelského sboru: Urbánek, P., Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Praha: NÚV. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/16_Klima_ucitelskeho_sboru.pdf, název souboru KUS.xls

Pozorování: Chvál, M., Kasíková H., Valenta P. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum, název souboru data pozorovani.xls, pozorovací arch volně ke stažení na http://cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=8208&zalozka=6

Vítána jsou i vlastní výzkumná data účastníků kurzu.

 

Poslední úprava: Chvál Martin, doc. PhDr., Ph.D. (13.11.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK