PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavání V. - OCRT21TV42
Anglický název: Swimming V. - ORTV20309
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení se s prvky a dovednostmi dalších plaveckých sportů (vodní pólo, synchronizované plavání, skoky do vody) a na metodiku nácviku jednotlivých plaveckých způsobů. A dále na základní teoretické znalosti z oblasti plavání. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojit si jednotlivé prvky a dovednosti dalších plaveckých sportů a teoretické znalosti z plavání.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

přímá výuka: 10 hodin

příprava na zápočet: 15 hodin

příprava na zkoušku: 10 hodin

samostudium: 15 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literatura

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Čuříková, L. (2014). Vodní sporty a zábavné formy plavání: inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu. Liberec: TUL

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J.  a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Kovařovic, K., Felgrová, I., & Peslová, E. (2009). Plavání. Plavecké sporty a plavání ve vícebojích. Praha: Karolinum

Lukášek, M. (2014). Aktuální formy a metody sportovních činností ve vodě. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/504

Motyčka, T. a kol. (2001). Teorie plaveckých sportů: plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucích. Brno: Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Tematické okruhy ke zkoušce z plavání (písemný test)

 1. Význam, úkoly a cíle plavání
 2. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – plavecké výuky (klíčové kompetence, očekávané výstupy, učivo)
 3. Vliv plaveckého výcviku na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí
 4. Etapy plavecké přípravy  - didaktické aspekty výuky, metody výuky, organizační formy, využití her v plavecké výuce, bezpečnostní hlediska při výuce, plavecké pomůcky, nácvik plaveckých pohybů a dovedností
 5. Metodická a didaktická hlediska plavecké výuky dětí mladšího školního věku
 6. Legislativa povinné plavecké výuky dětí na 1. stupni ZŠ
 7. Pohybové schopnosti a jejich rozvoj v plavání
 8. Popis techniky jednotlivých plaveckých způsobů
 9. Metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů
 10. Základní plavecké dovednosti
 11. Plavecké pomůcky - jejich funkce a význam
 12. Startovní skok a obrátky

Test je složen z otázek uzavřených i otevřených. 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Sylabus

Skoky do vody z prkna

Seznámení s prvky vodního pola a základními pravidly

Seznámení s prvky synchronizovaného plavání

Metodické výstupy na zadané téma

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce

Splnění dovedností z jednotlivých plaveckých sportů: skok z 1m prkna, 50 m modifikovaným kraulem s vedením míče (včetně obrátky), šlapání vody po dobu 15 s, poloha "baletky"

Zpracování metodického výstupu na zadané téma a jeho realizace

Písemný test z teorie plavání

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK