PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atletika III. - OCRT21TV24
Anglický název: v
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Prerekvizity : OCRT21TV06, OCRT21TV07
Anotace
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)
Nácvik a zdokonalování skoku dalekého - technika dlouhého kroku, způsob skrčný, informativně kročný a závěsný. Důraz je kladen na zvládnutí techniky odpovídající možnostem dané věkové kategorie. Nácvik hodu míčkem (granátem 350 g) - průprava pro zapojení všech tělních segmentů, odhodové postavení, odhody ze tří kroků, postupné napojení rozběhu na odhod. Systematický rozvoj obecné i speciální vytrvalosti intervalovou a souvislou metodou. Využití odpovídajících atletických pohybových her Test výkonnosti skoku dalekého, hodu míčkem a běhu na 1500/800 m
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

Získat základní pohybové dovednosti ve vyučovaných disciplínách. Osvojit si didaktické principy nácviku těchto disciplín.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

des.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

PRUKNER, V. - MACHOVÁ, I. Didaktika školní atletiky 1. vydání, 2011, ISBN:978-80-244-2757-7

VILÍMOVÁ, V. Didaktika atletických disciplín. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997.

Pravidla atletiky (aktuální).

VÁLKOVÁ, H. Atletika je i hra. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. 86 s. ISBN 80- 900925-3-5.

VALTER, L. NOSEK, M. Metodika nácviku atletických disciplín. Ústí n/L: UJEP PF, 2008. CD

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.  

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

1.    Úvodní informace o probíraných disciplínách - bezpečnost

2.    Průpravná cvičení zaměřená na skok vysoký a hod diskem

3.    Nácvik techniky hodu diskem

4.    Nácvik techniky skoku vysokého (flop)

5.    Atletické hry

6.    Teoretické a didaktické základy nácviku uvedených disciplin - průběžně

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (22.01.2023)

Získání zápočtu:

Aktivní účast na výuce

Demonstrace základní techniky skoku do výšky (flop) se splněním zápočtového limitu

Demonstrace základní techniky hodu diskem se splněním zápočtového limitu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK