PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk a společnost I. (Vlastivěda) - OCRN20UC39
Anglický název: Human Being and Society I.
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Anotace -
Přednášky jsou zaměřeny na shrnutí a ucelení poznatků společenských věd, které jsou předpokladem pro didaktickou analýzu socio ekonomických témat geografie vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. V seminářích se na vybraných společenskovědních tématech učiva socio ekonomické geografie studenti seznamují s ukázkami různých metod práce, vyhodnocují jejich cíle a hledají další možnosti rozvíjení požadovaných dovedností u žáků.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Deskriptory

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15617

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.02.2024)
Literatura

POVINNÁ LITERATURA

Dvořáková,M.; Dvořák,D.(2005). Společenskovědní vzdělávání. In. V. Spilková a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál.

Dvořáková, M; Stará, J. (2010): Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání.
Orbis scholae, 12(1), 135−157.

Kirste, R. & Schultze. H. & Tworuschka,U.(2002): Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad.

Večerková, E. & Frolcová, V.(2010) Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Sylabus

1. Poznávání místa v čase, kulturněhistorické dědictví, památky jako propojení s minulostí

2. Společenskovědní vyučování v primární škole a jeho pojetí v průběhu 20. století

3. Osídlení české krajiny, předpoklady vzniku sídel a jejich funkce v krajině

4. Orientace v prostoru, konstrukce plánu a kognitivní vývoj dětí mladšího školního věku

5. Terénní vuka, práce s mapou, možnosti záznamu výškových poměrů krajiny do map

6. Přírodní prostředí a hospodářské aktivity člověka, zemědělství a jeho předpoklady

7. Lokalizační faktory průmyslu, ekonomické zdroje v minulosti a dnes

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je:

70% docházky ve výuce

odevzdání průběžných úkolů podle studijní opory v Moodle:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15617

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK