PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. stupně ZŠ II. - OCRN20UC18
Anglický název: Didactics of primary school II.
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Anotace
Předmět navazuje na Didaktiku 1.st.ZŠ I dalšími didaktickými tématy klíčovými pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsah předmětu: orientovanost v podmínkách zpracování povinné části pedagogicko-psychologického portfolia; hodnocení procesů a výsledků ve vzdělávání, metody a organizační formy v ročnících 1. stupně ZŠ. Předmět je zakončen ústní zkouškou ze všech témat ročníku.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Cíl předmětu

Studenti se orientují v současných trendech a poznatcích k tématům didaktiky 1. stupně ZŠ.

Jsou schopni vnášet nové inspirace do vlastní učitelské praxe a reflektovat ji, sdílet příklady dobré praxe.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Deskriptory

Moddle  https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6399

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (26.01.2023)
Literatura

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, s. r. o., 2009. 

TOMKOVÁ, Anna; KAŠOVÁ , Jitka; DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

TOMKOVÁ, AnnA. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2018.

LAUFKOVÁ, Veronika, STARÝ, Karel a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Praha:Portál, 2016.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha:Portál, 2016.

DYLAN, Wiliam, LEAHYOVÁ, Siobhán. Závádění formativního hodnocení. Praha: Edulab, 2016. 

LEEDY, Paul D. Practical research. Planning and Design. 6th edition. New Jersey:  1997.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha:Portál, 1996.

Poslední úprava: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (11.01.2021)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška:

Doložení písemného odevzdání průběžných úkolů.

Orientace v tématech ročníku.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Sylabus

Hodnocení: význam hodnocení pro proces učení žáků, formy a druhy hodnocení ve vazbě na koncepci výuky, inspirativní postupy formativního hodnocení,  možnosti a rizika slovního hodnocení, kriteriální hodnocení, autentické hodnocení, vrstevnické hodnocení, portfolio.

Metody a organizační formy: specifika na 1. stupni, aktivizační metody výuky, didaktická hra, kooperativní výuka, projektová výuka.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů. 

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (24.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK