Didaktika 1. st. ZŠ II - OCRN17UC12
Anglický název: Didactics of primary school II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OCRN20UC18
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (11.11.2018)
Cílem kurzu je orientovat studenty v základních didaktických kategoriích a problémech. Každé téma nahlížet také z hlediska dalších didaktických kategorií a potřeb studentů v jejich akčním výzkumu. Propojovat didaktickou teorii s pedagogickou praxí studentů.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (01.02.2019)

Povinná literatura

1.      SPILKOVÁ, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. (Kapitoly 1. - 4., 10., 12. - 14)

2.      PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 nebo KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 nebo SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

3.      Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2017.

 

Další doporučená literatura

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

HÁJKOVÁ, V.,STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání.Teorie a praxe. Grada 2010.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 2010.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál 2016.

MIKOVÁ, Š., STANG, J. Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál 2015.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.

STARÝ, K., LAUFKOVÁ, V. a kol. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

ŠKODA, J., DOULÍK, P. Psychodidaktika. GRADA 2011.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.

Tituly k alternativní pedagogice a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

 

JANÍK, T.  Akční  výzkum pro učitele. Brno, PdF MU, 2003.

NEZVALOVÁ, D. Akční výzkum ve škole. Pedagogika, roč. LIII, 2003, č.3, s. 300-308.

 

el.zdroje k problematice inkluzivního vzdělávání:

https://cosiv.cz/cs/faq-pro-skoly/

https://www.inkluzivniskola.cz/

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-inkluze

https://www.varianty.cz/inkluzivni-vzdelavani

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (01.02.2019)

Požadavky ke zkoušce v LS

Průběžné plnění úkolů.

Zpracování teorie problému (akční učitelský výzkum nebo sledovaný problém ve výuce) a inspirace pro změny ve výuce, řešení 1.fáze výzkumu).

Ústní část zkoušky: Těžiště zkoušky tvoří rozprava nad písemnou prací a seznamem prostudované odborné literatury k Didaktice 1. stupně ZŠ, je zaměřena na další ověřování orientovanosti studenta v didaktické problematice (v rámci témat, která byla obsahem kurzu a na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury – viz níže). Seznam prostudované odborné literatury má obsahovat kromě základní literatury a tří titulů zpracovaných v písemné práci ještě nejméně další tři tituly postihující různé problémy obecné didaktiky 1. st.ZŠ.
Výsledná známka se skládá z kvality písemné práce za ZS a LS a ústní části zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (01.02.2019)

1. Pedagogický konstruktivismus. Strategie, metody a formy ( A.Tomková)
2. Vzdělávací cíle. Hodnocení (H .Hejlová)

 

                                                    

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. (01.02.2019)

Požadavky ke zkoušce v LS

Průběžné plnění úkolů.

Zpracování teorie problému (akční učitelský výzkum nebo sledovaný problém ve výuce) a inspirace pro změny ve výuce, řešení 1.fáze výzkumu).

Ústní část zkoušky: Těžiště zkoušky tvoří rozprava nad písemnou prací a seznamem prostudované odborné literatury k Didaktice 1. stupně ZŠ, je zaměřena na další ověřování orientovanosti studenta v didaktické problematice (v rámci témat, která byla obsahem kurzu a na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury – viz níže). Seznam prostudované odborné literatury má obsahovat kromě základní literatury a tří titulů zpracovaných v písemné práci ještě nejméně další tři tituly postihující různé problémy obecné didaktiky 1. st.ZŠ.
Výsledná známka se skládá z kvality písemné práce za ZS a LS a ústní části zkoušky.