PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pedagogiky - OBUZ14102
Anglický název: Introduction to Pedagogy
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBPP14001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Doplňující předměty
Záměnnost : OBPP14001
Je prerekvizitou pro: OBPS18703, OBPS18702
Je záměnnost pro: OBPP14001, OPBP1P160A
Anotace -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)
Přemět obecného základu. Cílem je uvést studenty do učitelské profese a studia pedagogických disciplin jako teoretické báze pro rozvoj profesní reflexe. Obsahem jsou nosné koncepty obecné pedagogiky, stěžejní oblasti a problémy výchovy a vzdělávání, poznatky o učitelské profesi, proměnách školy a kurikula, determinující kontexty výchovy, vzdělávání a školství (historický, společenský, ekonomický, kulturní, legislativní).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)

Cílem předmětu je seznánit studenty se základními otázkami a pojmy pedagogiky, členněním jednotlivých vědních disciplin v uvedené oblasti, dále s úlohou výchovy a vzdělávání v historickém a současném kontextu. Poukázat na základní složky výchovně-vzdělávacího procesu a hlavní trendy v součané situaci vzhledem k jednotlivci i instituci.

Literatura
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)

DELORS,J. (ed.). Učení je skryté bohatství. Praha : ÚIV 1997.

MŠMT ČR Národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha : Tauris 2001

PAŘÍZEK, V. Základy obecné pedagogiky.Praha: Portál 1996

PRŮCHA, J. Základy pedagogiky. Praha : UK FF 2002.

PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál 1999.

VAŠUTOVÁ, J. a kol. Kapitoly z pedagogiky. Studijní text. Praha : UK PedF 1998.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem : Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha : UK PedF 2002.

VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno :Paido 2004.

WALTEROVÁ,E. (ed.). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 1. díl. Praha : PedF UK 2002.

WALTEROVÁ, E. (ed.) Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2.díl.Brno . Paido, 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (06.01.2011)

Charakteristika výchovy a vzdělání

Základní pojmy výchova, vzdělání, vzdělávání

Výchovně vzdělávací proces a jeho základní prvky

Typy výchovy a vzdělávání

Definice výchovy a vzdelávání v hist. souvislostech

Škola jako instituce

Secifika učitelského povolání

Školská soustava a klasifikace ISCED

Školská reforma a její současný stav

Hlavní trendy v současném vzdělávání v ČR i ve světě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK