PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neuropsychologie - OBPS13095
Anglický název: Neuropsychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (55)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Prerekvizity : OBUZ02101, OBUZ02105
Je záměnnost pro: OBPS13595, OPBP1Q119A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (10.05.2007)
Cílem kursu je výklad možností neuropsychologie a klinických aplikací a získání základů teoretických a praktických možností, na které mohou navázat v samostatné profesní činnosti. V úvodu kursu je probráno vymezení předmětu neuropsychologie, historie neuropsychologie a postupné změny názorů na úkoly neuropsychologie. Prezentovány jsou základy kognitivních funkcí, jejich popis, psychopatologie a vyšetření. Důraz je kladen na možnosti psychologa, především v klinické a poradenské praxi, v diagnostice a rehabilitaci. Postupně jsou probírána tato témata: vnímání, pozornost, paměť, exekutivní funkce, emoce, stárnutí, problematika měření kognitivního deficitu. Na modelových příkladech je ukázána možnost vyšetření pacienta s počínající demencí, pacienta po traumatickém poškození mozku, odlišení depresivního onemocnění a demence, možnosti screeningového vyšetření kognitivních funkcí. Probrány jsou možnosti základních běžných diagnostických metod ? Wechslerových inteligenčních škál a dalších testových metod a psychometrických parametrů významných pro posuzování výsledků neuropsychologického vyšetření. Teoreticky zaměřené přednášky jsou v průběhu kursu doplňovány semináři, ve kterých jsou prezentovány názorné kazuistiky, zkoušky a experimenty. Odborná literatura: DIAMANT, J.J.; VAŠINA, L. Kapitoly z neuropsychologie. Brno: FFMU, 1998. KOLB, B.; WHISHAW, I.Q. Fundamentals of human neuropsychology. San Francisco: W.H.Freeman, 1996. KULIŠŤÁK, P. Neuropsychologie. Praha: Portál, 2003. LEZAK, M. Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press, 2004. Mezinárodní klasifikace nemocí (10.revize). Duševní poruchy a poruchy chování. Praha: Psychiatrické centrum, 1992. PREISS, M. a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada, 1998. PREISS, M. Klinická neuropsychologie. In BAŠTECKÁ, B. a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 2003.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (11.05.2009)

Získat základní informace a dovednosti v klinické neuropsychologii orientované na práci s psychicky nemocnými.

Literatura
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (11.05.2009)

Baddeley A. Vaše paměť. Books, 1998.

Preiss M, Rodriguez M, Kawaciukova R, Laing H. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. 2., přepracované vydání, Psychiatrické centrum Praha, 2007.

Smolík P. Duševní a behaviorální poruchy. Praha, 2002. Vybraná kapitola: Poruchy nálad, str. 200-245.

Preiss M, Kučerová H. (ed) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118, Budoucnost neuropsychologie, str.363-371.

Preiss M, Kučerová H (ed). Neuropsychologie v neurologii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly:

Model neuropsychologické rehabilitace po úrazech hlavy, str. 331-338.

A další doplňkové literatury:

Marek Preiss. Deprese a výkon (Kognitivní výkonnost u depresivní poruchy v období remise). Psychiatrické centrum Praha, 2008.

Preiss M, Rodriguez M, Kawaciukova R, Laing H. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. 2., přepracované vydání, Psychiatrické centrum Praha, 2007.

Kučerová H, Preiss M, Navrátilová P, Černík M. Deprese z pohledu neuropsychologa.

IN: : Přikryl R. (pořadatel): Deprese z různých úhlů pohledu. Galén, 2008.

Preiss M. Měření kognitivního deficitu. Psychiatrie 2005;9:97-99.

Lukavský J, Preiss M. Měření klinicky signifikantní změny (od souboru k jednotlivcům). Psychiatrie 2006;10:241-244.

Sylabus
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (11.05.2009)

Kurz je zaměřen na získání základních informací a dovedností v klinické neuropsychologii. Formálně bude obsahovat prezentaci poznatků přednáškovou formou, získávání dovedností, práce s vybranými neuropsychologickými testy, kritickou četbu a prezentaci textu článku s problematikou neuropsychologie. Obsahově se zaměří na užitečné poznatky a dovednosti pro různorodou praxi budoucího absolventa psychologie např. v SPC, PPP, případně v klinické praxi. Kurz je rozdělen do 4 bloků.

1. Základy klinické neuropsychologie

Posluchač se seznámí se základní neuropsychologickou terminologií, různých způsobech měření kognitivních deficitů, s měřením změny v neuropsychologii, o cíli a strukturou psychologického vyšetření zaměřeného na kognitivní funkce, ekologickou validitou a Flynnovým efektem. Získá základní informace o odhadu premorbidního stavu. Seznámí se s vybranými neuropsychologickými testy zaměřenými na screening kognitivních funkcí.

V seminární části si vyzkouší vybrané neuropsychologické testy (Např. Paměťový test učení, Trail Making test, test verbální fluence aj.) na sobě a druhých osobách, provede screeningové vyšetření na vybrané osobě a pokusí se zformulovat diagnostický nález.

Základním textem k bloku je:

Preiss M, Kučerová H. (ed) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybraná kapitola: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118.

2. Základy neuropsychologické rehabilitace

Posluchač se dozví o základních cílech (zlepšení kognitivních funkcí, zlepšení sebepojetí) a metodách neuropsychologické rehabilitace (trénink paměťových funkcí u stárnoucí populace; trénink kognitivních funkcí u depresivních pacientů). Dostane informace o historii rehabilitace, o měnících se metodách a možnostech rehabilitace v klinické praxi, o různých modelech rehabilitace, o využití počítačů v rehabilitaci. V seminární části si vyzkouší jak lze zefektivnit paměť a jak efektivitu trénování paměti měřit (pomocí kognitivních testů, sebeposuzovacích škál).

Základními texty k bloku jsou:

Baddeley A. Vaše paměť. Books, 1998.

Preiss M, Kučerová H (ed). Neuropsychologie v neurologii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly:

P. Kulišťák: Model neuropsychologické rehabilitace po úrazech hlavy, str. 331-338.

3. Kognitivní deficity u deprese

Posluchač se dozví o vlivu deprese na kognitivní funkce, seznámí se jaký vliv má depresivní onemocnění na kognitivní funkce u dětí a dospělých. Naučí se, jaký vliv může mít kognitivní oslabení na schopnost pracovat. Dozví se, jak se pokusit působit na osoby, které depresí trpí a o dalších dopadech deprese u jiných psychických a neurologických poruch. V seminární části si vyzkouší jak působit na člověka, který depresí trpí, a jak emoce souvisí s výkonem. Vyzkouší se měření kognitivních funkcí a jejich změnu u těchto osob.

Marek Preiss. Deprese a výkon (Kognitivní výkonnost u depresivní poruchy v období remise). Psychiatrické centrum Praha, 2008.

4. Neuropsychologické praktikum

V této části kurzu se posluchač naučí formulovat interpretaci výsledku jednoduchého vyšetření a provést bazální diferenciální diagnostiku. Naučí se provádět rozhovor s pacientem a odebrat anamnézu relevantní k posouzení kognitivních funkcí. Naučí se vyhodnocovat údaje z klinického videozáznamu. Naučí se diferencovat mezi projevy osobnostní psychopatologie a aktuální symptomaticky, jako je depresi či úzkost. Naučí se všímat si v rozhovoru projevů kognitivních deficitu v chování a řeči.

Základními texty k bloku jsou:

Preiss M, Kučerová H. (ed) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly: M.Preiss: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118, Budoucnost neuropsychologie, str.363-371.

Preiss M, Rodriguez M, Kawaciukova R, Laing H. Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha. 2., přepracované vydání, Psychiatrické centrum Praha, 2007.

Další aktivitou kurzu bude studium vybraných článků, prezentace jejich obsahu a kritika. Formálně bude tato část kurzu rozdělena na prezentujícího, oponenta, poroty a posluchačů. Vybrané články se budou vztahovat k tématice neuropsychologie, částečně v souvislosti se vzděláváním se. Studenti budou mít možnost, v případě zájmu, spolupracovat na neuropsychologickém výzkumu v Psychiatrickém centru Praha.

Kurz je zakončen zkouškou. Zkouška bude písemná (multiple-choice test). Kromě ověřená znalostí informací bude zaměřena především na řešení problémů v klinické neuropsychologii.

Začlenění kurzu

Kurz se vztahuje k jiným klinickým disciplínám, jako je neurofyziologie. Dále se vztahuje k psychopatologii, jejíž částečná znalost je předpokladem pro lepší porozumění kurzu. Vztahuje se ke kurzu školní psychologie vzhledem k výkonu a jeho posuzování.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (01.11.2019)

Písemná zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK