Socio-kulturní přístupy k učení a myšlení - OBPS13088
Anglický název: Sociocultural approaches to learning and thinking
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie výchovy
Prerekvizity : OBPS13002, OBPS13010
Je záměnnost pro: OPBP1Q131B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MALKOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)
Tento kurs nabízí studentům příležitost seznámit se s teoretickými východisky a aplikovanými modely tzv. socio-kulturních přístupů v pedagogické psychologii. Kurs představuje a kontrastuje především dílo dvou významných autorů a tvůrců socio-kulturních modelů přístupu ke studiu učení a myšlení: L.S. Vygotského a R.Feuersteina. Ukazuje jejich aktuálnost a potencialitu inspirovat současnou praxi pedagogické a poradenské psychologie i učitelství především v otázkách multikulturality a tzv. dynamického vyšetřování (tj, diagnostiky, která více než aktuální výkon zohledňuje a potenciality jedince učit se a dále se rozvíjet). V cyklu 13 seminárních setkání tak budou postupně představeny dvě významné a současnou pedagogickou psychologii velmi inspirující teoretické linie: 1. tzv. vygotskiánská a neovygotskiánské, navazující na odkaz L.S. Vygotského v pedagogice a psychologii 2. tzv. neopiagetovská, opírající se o dílo soudobého izraelského psychologa Reuvena Feuersteina a jeho příznivců (Michaela Shayera, ,alexe Kozulina a Roberta Burdena) Obě uvedené linie chápou učení a vzdělávání jako procesy primárně přispívající k rozvoji kognitivních funkcí žáka, amplifikují kulturní a sociálním determinanty procesu vývoje kognitivních funkcí a procesu učení. Vygotského linii prezentujeme jako zdůrazňující socio-kulturní zprostředkování procesu učení: procesy učení se objevují nejprve jako procesy, kterými dítě zvnitřňuje metody a činnosti existující v dané kultuře. Klíčovým pojmem je zde pojem symbolického nástroje. Feuersteinova linie pak pracuje s amplifikací významu mediátora (tj. druhého člověka) v procesu interakce dítěte s jeho prostředím. Klíčovým pojmem je zde pojem zkušenost zprostředkovaného učení. Strukturu jednotlivých seminářů určují tři tématické bloky. Jejich další členění uspořádání umožňuje sledovat historické souvislosti vývoje přístupů v pedagogické psychologii, které zdůrazňují sociální a kulturní aspekty vývoje psychických funkcí, ukazuje základní teoretické principy a metodologii výzkumu v této oblasti . Postupně pak směřuje k identifikaci témat a otázek soudobé aplikované pedagogické psychologie, pro která mohou být sledované přístupy inspirující. POVINNÁ ČETBA: Málková, G. Zprostředkované učení. Portál Praha 2010
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (11.10.2016)

Témata jednotlivých přednášek a seminářů členíme do 2 bloků

Blok I. Vygotský a jeho odkaz v pedagogice a psychologii
Základní teoretická východiska činnostní psychologie
Základní pojmy vygotského kulturně - historické teorie vývoje poznávacích funkcí
Psychologické nástroje

Blok II. Feuerstein a jeho význam pro soudobou pedagogickou psychologii
Základní teoretická východiska Feuersteinova pojetí vývoje poznávacích funkcí
Teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti
Zkušenosti zprostředkovaného učení



Studijní literatura povinná:
Vygotský, L.S.(2004): Psychologie myšlení a řeči. Praha Portál.

Málková, G. (2009): Zprostředkované učení. Portál, Praha.- kapitola Užití zprostředkovaného učení v pedagogické diagnostice a hodnocení




Studijní literatura doporučená:
Kozulin, A. (1998): Psychological tools: A sociocultural Approach to Education. Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-část k dispozici v českém překladu v souborech sis.

Feuerstein a kol. (2014) Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti.Karolinum Praha

Málková, G. (2008): Umění zprostředkovaného učení. Togga , Praha.

plný seznam doporučené literatury je k dispozici ve studijních oporách kurzu v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2357#section-0

 



Atestace


1. PODKLAD PRO ATESTACI TVOŘÍ účast na semináři a předepsaná četba povinná četba ke kurzu (její zpracování vp růběhu semestru)

2. VÝSLEDEK PÍSEMNÉHO ZÁVĚREČNÉHO TESTU (ÚSPĚŠNOST ALESPOŇ 50%)


Konzultace ke kursu:
dle aktuální části semestru- viz nástěnka IS.