PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie komunikace - OBPS13085
Anglický název: Communication Theory
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr Marek Mičienka
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie, Klinická psychologie, Komunikace, Předměty širšího základu, Základy psychologie, Předměty obecného základu, Semináře, Psychologie výchovy, Praktická cvičení, Psychologie práce a organizace, Speciální otázky psychologie, Sociální psychologie, Doplňující předměty
Prerekvizity : OBPS13015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými praktickými aspekty procesu komunikace. V rámci kurzu budou studentům blíže představeny teoretické poznatky o lidském komunikování a současně budou vedeni k jejich aplikaci v modelových situacích. Studenti se rovněž naučí odborné analýze sociální komunikace s ohledem na její kontext. Součástí kurzu bude i nácvik komunikačních dovedností pro standardní i nestandardní situace. V rámci kurzu bude pozornost věnována především následujícím tématům: Co je komunikace? Teorie komunikace. Vnímání jako základ komunikace. Chyby ve vnímání. Stereotypy. Neverbální komunikace ? mimika, zraková komunikace, gestika atd. Slovní komunikace, dialog, implicitní a explicitní sdělování; denotace, konotace. Techniky aktivního naslouchání. Komunikace s veřejností, vystupování na veřejnosti. Vyjednávání, techniky řízení diskuse, facilitace a moderování, mediace. Nácvik modelových situací, jejich rozbor s využitím videokamery. Odborná literatura: DeVITO, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. VYBÍRAL, Z. Konflikt, koření života. Praha: Partners Czech, 1996. BERNE, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992. BIRKENBIHLOVÁ, V.F. Umění komunikace. Praha: 1999. GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. HURST, B. Encyklopedie komunikačních dovedností. Praha: Grada, 1994. LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publ., 1995. PEASE, A. Řeč těla. Praha: Portál, 2001. PLAŇAVA, I. Jak (to) spolu mluvíme. Brno: MU, 1992, 1996. VYBÍRAL, Z. Co, čím, jak a s kým komunikujeme. H. Králové: Gaudeamus, 1999. WAGE, J.L. Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha: Management Press, 2000. WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost? H. Králové: Konfrontace, 1998.
Poslední úprava: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK