PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie kultury - OBPS13084
Anglický název: Psychology of Culture
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie, Klinická psychologie, Komunikace, Předměty širšího základu, Základy psychologie, Předměty obecného základu, Semináře, Psychologie výchovy, Praktická cvičení, Psychologie práce a organizace, Speciální otázky psychologie, Sociální psychologie, Doplňující předměty
Prerekvizity : OBPS13015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je seznámení s problematikou vztahů mezi kulturou a psychikou. Mezi hlavní témata patří: - pojetí kultury v psychologii - tři přístupy ke zkoumání vztahu kultury a psychologie - cross-kulturní psychologie - kulturní psychologie - ?domorodá? (indigenous) psychologie - témata cross-kulturní psychologie - transkulturní zobecnitelnost sociálně psychologických fenoménů (například stereotypizace, atribucí, skupinových jevů, dělby rolí atd.) - kolektivismus-individualismus (H. Triandis) - sebepojetí (H. Markusová) - hodnoty (S. Schwartz) - témata kulturní psychologie - kritika mainstreamu sociální psychologie a osobnosti (R. Shweder, R. D´Andrade) - vzájemná zakotvenost psýché a kultury (R. Shweder, R. LeVine) - inspirace kulturní antropologií - universalita bez universalismu - témata ?domorodé? psychologie - vyrovnávání se s importem americké psychologie (Kanada, Evropa, Indie, Japonsko) - vznikání vlastních škol a směrů - hledání vlastních kořenů a kulturně specifických témat
Poslední úprava: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je seznámení s problematikou vztahů mezi kulturou a psychikou.

Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Literatura

Allport, G. W. (2004) O povaze předsudků. Praha: Prostor. (Originál 1954.)

Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., Dasen, P. R. (2002) Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Články publikované zejména v časopisech:

? Asian Journal of Social Psychology

? Cross-Cultural Research

? Culture and Psychology

? Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology

? International Journal of Psychology

? Journal of Cross-Cultural Psychology.

Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Sylabus

Kurz sestává ze 12-13 přednášek. V jejich průběhu budou studenti seznamováni především s problematikou shod a odlišností chování a prožívání lidí v různých kulturách a s otázkami možnosti zobecnit výsledky výzkumů získaných v jedné kultuře na osoby a podmínky existující v kultuře jiné. Přednášky budou doplněny diskusí literatury, která bude studentům zadána k četbě.

Hlavní probíraná témata:

A) Shody a odlišnosti v chování lidí v různých kulturách:

? pojetí kultury v psychologii

? přístupy ke zkoumání vztahu kultury a psychologie

? cross-kulturní psychologie

? kulturní psychologie

? ?domorodá? (indigenous) psychologie

? kulturní transmise a vývoj jedince

? kulturní a biologická transmise

? raný vývoj a péče o dítě

? enkulturace a socializace

? morální vývoj

? konceptualizace vývoje

? sociální chování

? sociokulturní kontext chování

? normy a konformita

? hodnoty

? individualismus a kolektivismus

? sociální kognice

? genderové chování

? osobnost

? osobnostní rysy v různých kulturách

? self v sociálním kontextu

? sociální a kulturní identita, sebepojetí

? konceptualizace osoby a osobnosti

? změněné stavy vědomí

? poznávání

? obecná inteligence

? genetická epistemologie

? kognitivní styly

? kognice v kontextu

? jazyk

? lingvistický vývoj

? lingvistická relativita

? jazykové univerzálie

? bilingvismus

? emoce

? chápání druhých

? emoční univerzálie

? emoce jako kulturní stavy

? přístupy ke zkoumání emocí

? percepce

? historické kořeny

? senzorické funkce

? percepce obrazců a tvarů

? rozpoznávání obličejů

? psychologická estetika

B) Hlavní výzkumné strategie:

? přístupy inspirované kulturní antropologií:

? pojetí kultury

? etnografie

? psychologická antropologie

? kognitivní antropologie

? biologie a kultura

? evoluce a adaptace

? behaviorální genetika

? etologie a sociobiologie

? modely transmise kultury

? metodologická úskalí

? kvantitativní a kvalitativní metody

? projektování komparativní zkoumání

? psychologická data v kulturním kontextu

? analýza ekvivalence

? teoretické problémy kulturní psychologie

? absolutní, relativní a univerzální

? konceptualizace vztahů psyché ? kultura

? kritika mainstreamu psychologie (zejména sociální psychologie a osobnosti)

? vyrovnávání se s importem americké psychologie

? vznikání vlastních škol a směrů

? hledání vlastních kořenů a kulturně specifických témat

C) Vybraná témata z kulturní psychologie:

? akulturace a vztahy mezi kulturami

? pluralistické společnosti

? akulturace

? strategie vytváření vztahů mezi kulturami

? psychologická akulturace

? adaptace

? vztahy mezi kulturami

? multikulturalismus

? kultura, zdraví a kvalita života

? kultura a zdraví

? psychopatologie v různých kulturách

? pozitivní duševní zdraví

? kvalita života v různých kulturách

? kultura a chování podporující zdraví

? ekologie, populace a zdraví.

ZAČLENĚNÍ KURZU:

Kurz Psychologie kultury rozšiřuje řadu dalších kurzů, zejména kurzy sociální psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti a obecné psychologie. Některá témata navazují na témata, která jsou přednášena v kurzu kulturní antropologie.

Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK