PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gender ve škole - OBPS13062
Anglický název: Gender in School
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [DS]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie, Klinická psychologie, Komunikace, Předměty širšího základu, Základy psychologie, Předměty obecného základu, Semináře, Psychologie výchovy, Praktická cvičení, Psychologie práce a organizace, Speciální otázky psychologie, Sociální psychologie, Doplňující předměty
Prerekvizity : OBPS13083
Je záměnnost pro: OPBP1Q129B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz Gender ve škole navazuje na kurz Úvod do genderových studií, který je jeho prerekvizitou. V prvním kurzu se studující seznámí s konceptem gender a osvojí si základní postupy kritické analýzy z genderové perspektivy. V navazujícím kurzu Gender a školství budou tyto postupy aplikovat na specifické školní prostředí. Cílem je zvýšit teoretickou i výzkumnou citlivost v tématech týkajících se školního vzdělávání. Kurz Gender ve škole nemá žádné další přímé vazby na ostatní kurzy v bakalářském studijním programu Psychologie. Implicitně však využívá poznatky týkající se dějin psychologie, psychologie osobnosti, pedagogické psychologie, sociální psychologie a sociologie, které si studující osvojí v dalších kurzech. Důležitým aspektem genderové perspektivy je kritičnost ve smyslu vyhledávání alternativních pojetí vůči tomu, které dominuje. Kritická analýza se uplatňuje vůči teoretickým konceptům i výzkumům. Uplatňováním kritické analýzy kurz zvyšuje teoretickou i empirickou citlivost studujících. V tom je v souladu s cílem ostatních kurzů, zvláště orientovaných na metodologii psychologického výzkumu.
Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2012)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je představit genderovou perspektivu vůči školnímu vzdělávání a úlohu školy v genderové socializaci. Studentky a studenti se seznámí s genderovým rozměrem v jednotlivých oblastech školního života ta, aby rozuměli strukturálním omezením prosazování genderové rovnosti ve vzdělávání. V rámci semináře budou diskutována různá pojetí genderové rovnosti, a to v kontextu jednotlivých pedagogických přístupů a aktuálních podmínek českého školství.

Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2012)
Literatura

BABANOVÁ, A.; MIŠKOVCI, J. (eds.) (2007). Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Otevřená společnost.

BAHENSKÁ, M. (2005). Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri - Slon.

BEAL, C. (1994). Boys and Girls: The Development of Gender Roles. New York: McGraw-Hill.

BOSÁ, M.; MINAROVIČOVÁ, K. (2005). Rodovo citlivá výchova. Bratislava: EsFem.

CVIKOVÁ, J.; JURÁKOVÁ, J. (2003). Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a jejich dôsledky. Bratislava: Aspekt.

ČERMÁKOVÁ, M. (1995). Analýza faktorů spojených s feminizací učitelských struktur. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

DUNCAN, N. (1999). Sexual Bullying. London: Routledge.

FRANCIS, B.; SKELETON, CH. (2001). Investigating Gender. Contemporary Perspectives in Education. Buckingham: Open University Press.

GOBYOVÁ, J. (1994). Feminizace školství. Praha: ÚIV.

FISCHLOVÁ, D. (2006). Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen. Praha: VÚPSV.

HECZKOVÁ, L. (ed.) (2007). Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze.

HORGAN, D. (1995). Achieving Gender Equity: Strategies for the Classroom. Boston: Allyn & Bacon.

KLEIN, S. S. (ed.) (1991). Handbook for Achieving Sex Equity Through Education. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

MATĚJŮ, P.; ŘEHÁKOVÁ, B.; SIMONOVÁ, N. (2003). Strukturální determinace růstu nerovností: strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

PAECHTER, C. (2000). Changing School Subjects. Power, Gender and Curriculum. Buckingham: Open University Press.

PAVLÍK, P.; SMETÁČKOVÁ, I. (2006). Analýza odměňování žen a mužů ve školství. Praha: Otevřená společnost.

PAVLÍK, P. (ed.) (2008). Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů 2008. Praha: Otevřená společnost.

SMETÁČKOVÁ, I. (ed.) (2005). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Výzkumná zpráva. Praha: SOÚ AV ČR.

SMETÁČKOVÁ, I. (ed.) (2007). Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.

THORNE, B. (2003). Gender Play. Girls and Boys in School. New Jersey: Rutgers University Press.

VALDROVÁ, J.; SMETÁČKOVÁ, I.; KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B. (2005). Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic. In Ročenka katedry/centra genderových studií 03/04. Praha: Fakulta humanitních studií UK.

WILKINSON, L. C.; MARRET, C. B. (eds.) (1985). Gender Influences in Classroom Interaction. Orlando: Academic Press.

Poslední úprava: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK