Kulturní antropologie pro psychology I - OBPS13017
Anglický název: Cultural Anthropology for Psychologists I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (62)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Doplňující předměty
Záměnnost : O06313017
Je prerekvizitou pro: OBPS13018, OBPS13207, OBPS13590
Je záměnnost pro: OPBP1Q102A, O06313017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (10.05.2007)
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem kulturní a sociální antropologie. Obor bude představen především ve své podobě vědy, která je pevně zakořeněná v terénu a stojí na empirickém výzkumu. Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími proudy a pojmy antropologické teorie, základními tematickými oblastmi, kterým se antropologie věnovala, tj. zejména s koncepty kultury, ekonomie, společenského uspořádání a moci, příbuzenství a příbuznosti, náboženství a ?světového názoru?. V dalším kroku budou studenti seznámeni s významnými proudy a pojmy psychologické antropologie, tj. především se školami ?culture and personality? a kognitivní antropologie. Odborná literatura: Základní studijní BARNARD, A. History and theory in anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. ERICKSON, P.A.; MURPHY, L.D. A History of Anthropological Theory. Ontario: Broadview Press, 1998. HANN, C. Social anthropology. London: Hodder Headline, 2000. MURPHY, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Slon, 1999. WALLACE, A.F.C. Culture and Personality. New York: Random House, 1967. Doplňující BENEDICTOVÁ, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999. ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha: Česká křesťanská akademie, 1994. EVANS-PRITCHARD, E.E. Witchcraft, oracles, and magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press, 1977. GEERTZ, C. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Slon, 2000. GELLNER, A. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993. HOLLAND, D.; QUINN, N. (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. KOTTAK, C.P. Cultural Antropology. New York: McGraw-Hill, 1991. LÉVI-STRAUSS, J.C. Myšlení přírodních národů. Praha: Československý spisovatel, 1971. MALINOWSKI, B. Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Prospect Heights: Waveland Press, 1984.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)

Seznámit studenty s akademickou disciplínou kulturní antropologie, předmětem jejího bádání, jejími klasickými tématy a specifickými metodami zkoumání.

Literatura
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)

Keesing, Felix M. Cultural Anthropology. New York: Rinehart 1958.

Murphy, R.F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství 1999.

Spradley, J.P., McCurdy, D. Conformity & Conflict. Readings in Cultural Anthropology, Eight Edition. New York : Harper Collins College Publishers 1994.

Sylabus
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)

Kurz se skládá z přednášky a semináře. Přednáška je věnována výkladu základního tématického korpusu disciplíny Kulturní antropologie. a semináři je věnován rozboru vybraného klasického díla z historie kulturní antropologie (M. Meadová, Coming of age in Samoa, B. Malinowski ? Argonauts of the Westrn Pacific ad.), které studenti čtou v originále a referují o něm.

Co je kulturní antropologie.

Různá pojetí a definice pojmu kultura. Kultura je natura člověka. Klasické normativní pojetí a antropologické pojetí kultury. Široké definice (Taylor) a specializované definice (Goodenough).

Prehistorie hominidů a geneze kultury a jazyka

"Biologické" předpoklady vzniku a předávání kultury sdílené po celé zeměkouli.

Neoténie - Odlišnost hominidizace.

Specifická sexualita se zásadními sociálními dopady

Základní podobory a problémové okruhy.

1. Biologická antropologie - lidské tělo, vývoj lidského druhu, etologie

2. Archeologie - historie neliterárních společností

3. Antropologická lingvistika - zpracování mnohosti jazyků ve vztahu ke kultuře a myšlení

4. Kulturní antropologie - studium a interpretace kultur

Terénní výzkum.

Zlom v antropologické metodologii, který přinesly výzkumy Malinowského a Boase. Specifický antropologický přístup ke zkoumaným lidem, k datům. Základní nástroje antropologického výzkumu: zúčastněné pozorování, rozhovor. Holistický přístup. Fieldwork jako sjednocující element napříč celým spektrem antropologických stylů, podoborů a moderní historií oboru. Výklad je dokládán příklady z vlastní výzkumné praxe.

Materiální kultura. Artefakt a objekt.

Charakteristika materiální kultury. Výklad rozdílu mezi artefaktem a (fyzikálním) objektem. Materiální kulturu nelze pochopit chemickými ani fyzikálními měřeními, její obsah a význam mohou sdělit pouze její uživatelé. Materiální pbjekty slouží řadě různých kulturních významů. Příklady významových odstínů, které v sobě skrývají dimenze materiální kultury jako jsou jídlo, oblékání, bydlení, architektura.

Ekonomická antropologie.

Výzkum hodnotových systémů spojených s různými hospodářskými formacemi, které se během lidské historie vyvinuly. Lov a sběr jako dominantní historický kulturně ekonomický model v němž koření koevoluce moderního lidského typu a kultury. Zahradnické a plužně zemědělské systémy. Pastevecké společnosti. Industriální společnost.

Dar, směna, redistribuce, platidla.

Univerzalita směny. Dar (reciprocita) jako elementární forma směny, nacházející se ve všech společnostech. Dar a vztahy mezi lidmi. Dar jako reciprocita, dar jako závazek. M. Mauss a teorie daru. Potlač - dar jako prostředek boje o společenskou prestiž ? dar a zahanbení obdarovaného. Redistribuce. Daně, dávky, desátky. Obchod. Bartering, směnný obchod, obchod duchů. Obchod na trhu. Hledání společného jmenovatele (ceny) a omezení směnitelnosti zboží. Peníze a platidla. Formy peněz. Účelové peníze, možnost vnitřní směnitelnosti ?měny", hodnota peněz.

Manželství a rodina.

Výchozí antropologická definice manželství. Manželství jako univerzální instituce s množstvím variant. Zákaz incestu. Incest a biologie. Možné důvody zákazu incestu

Zákaz incestu a exogamie - manželství jako směna žen mezi skupinami. Další směna související s manželstvím. Cena za nevěstu a věno. Typy, formy a možnosti manželských svazků. Monogamie a polygamie. Polygynie. Postavení žen v polygynních manželstvích. Polyandrie. Levirát a sororát. Další extravagantní formy: ženské manželství, ghost marriage, symbolické manželství Nayarů.

Úvod do studia příbuzenství.

Rozšířená rodina. Dva typy rodové posloupnosti. Rozdíly mezi patri a matriliniemi a jejich důvody. Klany. Totemismus. Manželská výměna. Vztahy vyhýbání se a vtipkování. Terminologie příbuzenství. Eskymácký typ. Súdánský typ. Havajský typ. Irokézský typ. Crow-omaha. Místo bydliště manželů.

Politická antropologie.

Otázky sociální koheze, kontroly, pořádku a násilí, práva, výkonu a distribuce moci ve všech lidských společnostech (se zvláštním důrazem na nestátní společnosti a neformální rovinu v moderních společnostech). Moc a politická organizace v předstátních společnostech. Moc a právo bez náčelníků a centrálních autorit. Big man v Melanésii. Autorita mimo rody a mimo stát. Formální a neformální prostředky sociální kontroly.

Konflikt a násilí.

Násilí a agresivita. Jak je to s násilnou přirozeností člověka? Chtějí všechny společnosti na světě stejně válčit? Jsou všichni muži na celém světě bojovní? Dochází všude k týmž násilným trestným činům?Jak je to s instinktivní agresivitou a adaptací? Definice násilí u člověka. Boj jako komplexním kulturní odpověď. Je válka vyjádřením agresivity? Jak interpretovat válečné konflikty a kde hledat jejich zdroje? Válka jako veskrze kulturní fenomén. Příklady různých typů válek.

Magie, věda a náboženství.

Náboženství, kosmologie, nadpřirozené, sakrální a profánní. Odlišení pojmů magie a náboženství. Lze najít univerzální definici náboženství? Jeden nebo mnoho bohů, veřejná nebo soukromá náboženství, náboženství bez bohů a bez nadpřirozené moci, světská náboženství jako nacionalismy či totalitní ideologie. Teorie náboženství v antropologické tradici. Tylor a animismus. Marrett a animatismus. Moc nadpřirozeného. Náboženství a společnost. Funkcionalistická koncepce: Durkheim a sakrální vs. profánní. Marxistická koncepce. Náboženství jako ideologický prostředek ve třídním boji. Weberovo dědictví dialektiky mezi ideologií a ekonomickým životem ? protestantství a kapitalismus.

Magie a čarodějnictví.

Magie jako individuální metoda řešení problémů, domorodá metodologie. Frazerova definice magie. Sympatetická a homeopatická magie. ?Falešná? kauzalita. Magie a poezie ? principy magie a principy trópů. Metafora a metonymie. Malinovského koncepce magie. Magie a zvládání nebezpečí. Evans Pritchardova koncepce magie. Magie a kauzalita. Kauzalita věcná a kauzalita společenská. Kouzelnictví a čarodějnictví. Moderní věda a magie. Claude Lévi-Strauss a ?věda konkrétního? versus moderní věda abstraktního. Rituál. Funkce rituálu podle Durkheima a dalších funkcionalistů

Rituály přechodu.

Rituál ? inscenovaná událost se standardními předpisy jako symbolický nástroj proměny společenské identity, nástroj proměny prostoru a času. Iniciace. Struktura rituálu přechodu podle Van Gennepa.

Revitalizační hnutí.

Problematika kulturní změny. Revitalizační hnutí jako výrazný příklad souhry individuálního činitele a nadindividuálních kulturních procesů. Cargo kulty na Nové Guineji. James Mooney a jaho cesta po stopách Ghost dance v Severní Americe.

Jazyk, symbolické systémy, písmo

Kultura jakožto symbolický systém. Jazyk jakožto model pro teorii kultury, zdroj antropologických dat, vztah mezi kulturou a jazykem. Základní témata lingvistické antropologie. Jak se projevují v mluvě různé sociální procesy, jak uvažovat o vztahu myšlení a kultury. Problematika vztahu mezi gramotností a kulturním vývojem.

Začlenění kurzu

Kurs je průpravou pro kurs Kulturní antropologie pro psychology II, kterému poskytuje prostřednictvím průřezu klasickými antropologickými tématy pojmovou výbavu a příklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurs, určený pro první ročník, nenavazuje na nic. Obsah kursu může najít své využití v následném studiu sociální psychologie, obecné psychologie, sociologie, filosofie, kvalitativní metodologie. Jeho význam tkví ve výkladu ukotvení lidské psychiky v kulturně ovlivněné a pochopené lidské biologii a rozšíření pohledu na ?zřejmé? jevy a instituce, jako jsou rodina, partnerské vztahy, mocenské vztahy, ekonomické vztahy o jejich různé kulturní varianty, ozřejmění jejich kulturních aspektů tak, aby si čerství studenti psychologie byli vědomi kulturní zatíženosti a determinace těchto ? na první pohled ?přirozených? institucí a jevů. Aby si kupříkladu byli vědomi různých kulturních forem rodiny a manželství a neuniverzálnosti té nám známé formy, aby nezaměňovali biologicky chápanou ?agresivitu? s kulturně budovanou bojechtivostí, aby si byli vědomi sociálních transakcí, ke kterým dochází při obdarovávání se, aby si přivykli uvažovat nad různými úrovněmi kulturních funkcí, které plní zdánlivě prostý akt společné večeře, atd. Obsah kurzu je sestaven v souladu se zahraničními modely takovýchto úvodních antropologických přednášek.