PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výchova dítěte v rodině - OB7215109
Anglický název: Upbringing of Child in Family
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OPB01N1G9B, OKB7315109
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Zorientování se v základních termínech a problémech týkajících se rodiny dítěte a školy, se zaměřením na formy spolupráce mateřské školy s rodinou. Cílem přednášek je osvojeni si základních pojmů i kategorií a zorientování se v odborné literatuře dané problematiky jako nutného předpokladu pro profesionální spolupráci s rodinou. Obsahem přednášek je seznámení s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny, získat přehled o organizacích a dokumentech o právech dítěte a zorientovat se v historickém vývoji rodiny, demografickém pozadí a znát charakteristiku současné české rodiny Náplň seminářů bude věnována problematice významu socializace dítěte, rodinným problémům, klinické rodině a diskuzím nad krizí rodiny.
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2011)
Cíl předmětu

Osvojení základních pojmů i kategorií a zorientování se v odborné literatuře dané problematiky jako nutného předpokladu pro profesionální spolupráci s rodinou

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2008)
Literatura

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, SLON 1997.

Možný,I.: Sociologie rodiny. Praha, SLON 1999.

Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Brno, Blok 1990.

Možný, I.: Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha, Portál 2002.

Maříková, H.: Proměny současné české rodiny. Praha, SLON 2000.

Singly, F.: Sociologie současné rodiny. Praha, Portál 1999.

Bolková, G., Rýdl,K.: Svoboda výchovy a vzdělávání v mezinárodních smlouvách a dokumnetech. Praha, STROM 1993.

Matějček,Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha, SPN 1992.

Matějček,Z.: Rodiče a děti. Praha, Avicenum 1986.

Matějček, Z.: Rodina vlastní, nevlastní a náhradní. Praha, Avicenum 1988.

Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, Portál 1996.

Matějček, Z. ? Langmeier, J.: Počátky našeho duševního života. Praha, Panorama 1985.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

Sak, P.: Proměny české mládeže. Praha, Petrklíč 2000.

Sullerotová, E.: Krize rodiny. Praha, Karolinum 1998.

Maříková, H. a kol.: Proměny současné české rodiny. Rodina ? gender ? stratifikace. Praha, SLON 2000.

Fialová, L. a kol.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha, SLON 2000.

Rabušic, L.: Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha, SLON 2001.

Štech, S., Viktorová, I.: Vztahy rodiny a školy ? hledání dialogu. In.: Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha, Portál 2001, s. 57 ? 93.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2008)
Metody výuky -

Forma výuky: přednáška + seminář

samostudium, diskuze ve skupinách, příprava prezentace ve dvojicích

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)
Požadavky ke zkoušce

- aktivita v seminářích (plnění individuálních i skupinových úkolů)

- studium doporučené literatury

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)
Sylabus

- seznámení s definicemi, vnitřní strukturou, významem, funkcemi a vývojovým cyklem rodiny
- historický vývoj rodiny, demografické pozadí, charakteristika současné české rodiny, typy rodinného soužití 
- význam socializace dítěte, rodinné problémy, klinické rodiny
- krize rodiny, transformace rodiny ve věku individualizace a soudobých teoriích sexuálního chování a párových vztahů
- výchovné styly v rodině, výchova rodičů, výchova prarodičů, výchova sourozenců, výchova dvojčat

- rituály v rodině, zájmové aktivity a využití volného času v rodině s dítětem předškolního věku

- spolupráce mateřské školy s rodinou (formy spolupráce)

- přehled o organizacích a dokumentech o právech dítěte

 

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)
Vstupní požadavky

Nejsou požadovány žádné vstupní požadavky.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK