PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k ped. praxi v alternativ. MŠ - O07215104
Anglický název: The seminar to pedagogical practice in alternative kindergartens
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Korekvizity : O07215101
Prerekvizity : O07215054, O07215057, O07215062
Je korekvizitou pro: O07215101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem semináře je aplikovat teoretické poznatky o alternativních směrech předškolního vzdělávání do pedagogické praxe. Na základě shrnutí dosavadních teoretických poznatků odborně diskutovat o alternativních a inovativních programech předškolního vzdělávání. Náplní semináře jsou odborné diskuze, ananlýzy školní dokumentace, pedagogických situací, řešení pedagogických situací, příprava na přímou práci s dětmi, hledání inspirací k další pedagogické práci, studentské reflexe, sebereflexe. atd.
Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (22.09.2005)
Literatura -

Badegruber, B.: Otevřené vyučování ve 28 krocích. Praha, Portál 1994.

Calgren, F.: Výchova ke svobodě. Praha, Baltazar 1991.

Červenka, S.: Angažované učení. Praha, T. Houška 1992.

Červenka, S.: Učit se, Učit se? Učit se! aneb angažované učení v praxi. Praha, Agentura Strom 1993.

Dinkmeyer, D., McKay, G. D.: STEP: Efektivní výchova krok za krokem. Praha, Portál 1996.

Gardošová, J., Dujková, L.: Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha, Portál 2003.

Grecmanová, H. ? Urbanovská, E.: Waldorfská škola. Olomouc, HANEX 1996

Havlínová, M. a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha, Portál 2000.

Houška, T.: Škola hrou. Praha, T. Houška 1991.

Jeřábková, B.: Mateřská škola jako životní prostor I. Brno, Masarykova univerzita 1993.

Krejčová, V., Kargerová J.: Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. Praha, Portál 2003.

Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha, Nakladatelství světových pedagogických směrů 1998.

Praha, Karolinum 1995.

Průcha, J.: Alternativní školy. Praha, Portál 1996.

Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno, Marek Zeman, 1994.

Singule, F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha, SNP 1992.

Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno, Paido 1995.

Steiner, R.: Filozofie svobody. Praha, Baltazar 1991.

Svobodová, J. ? Jůva, V.: Alternativní školy. Brno, Paido 1995.

Šebestová,V. ? Švarcová, J.: Maria Montessori ? aktuálně. Praha, Vyšší pedagogická škola a SPgŠ a gymnázium v Praze 6 Evropská 33.

Štech, S.: Škola stále nová. Praha, Karolinum 1992.

Václavík, V.: Cesta ke svobodné škole. Kapitoly ze srovnávací pedagogiky. Hradec Králové, Líp 1997.

Váňová, R. ? Nejedlá, D.: Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR (30. léta 20. století)

Zelinková, O.: Pomoz mi, abych to dokázal. Praha, Portál 1997.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
Metody výuky -

Forma výuky - seminář

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2008)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky k zápočtu:

Aktivní účast na semináři, prezentace zvoleného alternativního či inovativního směru a přípravy na vzdělávací činnost ve vybrané mateřské škole vycházející ze školního programu (na základě domluvy s ředitelstvím MŠ - příprava mikrovýstupu, celého dne nebo projektu) s následnou reflexí a důrazem na sebereflexi.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
Sylabus

Obsah:

  • diskuze o alternativních a inovativních mateřských školách (hledání vztahu teorie a pedagogické praxe)
  • restrukturalizace závažných problémů (využití pedagogického portfolia), jejich pojmenování, pochopení podstaty problému a souvislostí, návrhy možných řešení
  • reflexe hospitačních praxí
  • sebereflexe a postupné vytváření individuálního vnitřního modelu žádoucích pedagogických dovedností (např. vytvořit si sebehodnotící arch)
  • konkrétní individuální a skupinové úkoly (např. navrhnout schéma rozhovoru s rodiči, proč se rozhodli umístit jejich dítě do této alternativní mateřské školy, prostudovat alternatviní či inovativní školní program a vypracovat přípravu na mikrovýstup nebo projekt, vytvořit si pozorovací a hodnotící arch pro praxi v alternativní mateřské škole atd.)
  • aplikace teoretických znalostí (studium odborné literatury) do pedagogické praxe (přípravy, hledání různých variant, inovativních přístupů atd.)

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK