PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvodní motivační praxe - O07215003
Anglický název: Opening motive practice.
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Korekvizity : O07215128
Je korekvizitou pro: O07215128
Je prerekvizitou pro: O07215054, O07215057
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Úvodní praxe, jejímž cílem je vzbuzení zájmu a uvedení studentů do problematiky pedagogické práce s dětmi předškolního věku. Studenti se seznamují s prostředím, organizací, personálem i vybavením mateřské školy, administrativní stránkou praxe, potřebami dětí předškolního věku a náplní práce učitelek. Stěžejní činností této náslechové praxe jsou hospitační činnosti. Studenti se učí navázat kontakt s dětmi, pozorovat, analyzovat práci učitelky i činností dětí
Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (22.09.2005)
Literatura

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha, VÚP 2005.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2008)
Sylabus

Organizační zabezpečení praxe:

Studenti se rozdělí nejprve do 2 základních skupin dle kritéria absolvování či neabsolvování střední pedagogické školy. Dle pokynů si vyberou fakultní mateřskou školu a závazně svoji volbu zaznamenají na formulář (Rozdělení studentů na pedagogické praxi).

Náplň praxe:

  • hospitační činnosti (4 dny dopolední činnosti, 1 den odpolední činnosti) v rozsahu 6 hodin denně (5 hodin náslechů + 1 hod rozboru),
  • objevování podstaty předškolního vzdělávání a učitelské profese,
  • před zahájením praxe se zúčastnit schůzky s ředitelkou mateřské školy a seznámit se s předpisy o bezpečnosti, ochraně zdraví při práci, vzdělávacím programem školy, organizací dne v mateřské škole a informují se o právech a povinnostech studenta na praxi
  • seznámit se v mateřské škole s : vnějším i vnitřním prostředím, organizací, pedagogickým i nepedagogickým personálem, dětmi předškolního věku, vybavením třídy (hračky, hry, dětské knihy, odborná literatura, pomůcky atd.), základními předpisy a dokumentací, činnostmi dětí, činnostmi učitelky,
  • záměrné pozorování a následné zaznamenávání pozorovaného,
  • reflexe pedagogického procesu (diskuze s fakultními učitelkami MŠ),
  • navázání kontaktu s dítětem, dětmi předškolního věku,

Požadavky k zápočtu:

Absolvování praxe v plném rozsahu (doložit potvrzení o praxi), předložit pedagogický deník a pedagogický zásobník, vyplnění sebeposuzovacího archu na počátku a po skončení praxe, splněné zadané úkoly a následná diskuze nad přinesenými materiály.

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (26.09.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK