PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v pedagogicko-psychologické poradně - O06313029
Anglický název: Practice in Educational Psychology Counselling Centres
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: PRAX
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Praktická cvičení
Prerekvizity : O06313026, O06313027, O06313028
Je prerekvizitou pro: O06313047, O06313046
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
Anotace kurzu: Cílem dvoutýdenní souvislé praxe (50 hodin) v pedagogicko-psychologických poradnách je aplikace poznatků z psychologické diagnostiky a poradenské psychologie. Praxe je vykonávána ve dvojicích studentů v příslušné poradně, pod vedením školitele. Obsahem praxe jsou náslechy a účast na všech preventivních, diagnostických, intervenčních a terapeutických programech či aktivitách, které v době praxe realizuje příslušná PPP. Do některých činností se po dohodě se školitelem mohou zapojit studenti sami.
Literatura
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)

DRAPELA, V. Vybrané poradenské směry. Praha: UK, 1995.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HRABAL, V ST. ? HRABAL, V. ML. Diagnostika. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka s úvodem do dia-gnostické aplikace statistiky. Praha: UK, 2002.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1997.

ŠVANCARA, J. a kol. Diagnostika psychického vývoje. Praha: SPN, 1980.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: UK Karolinum, 2005.

VOJTÍK, V.; MACHOVÁ, J.; BŘICHÁČEK, V. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a ve škole. Praha: SPN, 1990.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ č. 1 - 34. Zpravodaj IPPP ČR a APPŠ. Praha, IPPP 1994 - 2002.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ č. 35-50. Zpravodaj IPPP ČR. Praha, IPPP 2002-2007.

Sylabus
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)

Posluchači se seznámí s provozem poradny, s regionem, kde poradna působí, s objednavateli služeb, klientelou. Účastní se všech aktivit, které konkrétní poradny nabízejí pro žáka, rodinu a školu:

A) diagnostika (psychologická, speciálně pedagogická),

B) intervence (konzultace s klientem, rodiči, učiteli),

C) pedagogická a psychologická terapie (stimulační programy, náprava specifických poruch učení a chování, individuální i skupinové formy psychoterapie - např. relaxace, hypnóza, terapie hrou, muzikoterapie, arteterapie, rodinná terapie aj.), D) metodické vedení učitelů (MtŠ, specializovaných tříd, výchovných poradců)

E) osvětová činnost (přednášky pro rodiče, žáky, veřejnost).

Pro udělení zápočtu je nutné: hodnocení studenta školitelem v PPP, deník z praxe, kazuistika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK