Kulturní antropologie I - O06313017
Anglický název: Cultural Anthropology I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: KUAN
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Doplňující předměty
Záměnnost : OBPS13017
Je prerekvizitou pro: O06313018
Je záměnnost pro: OPBP1Q102A, OBPS13017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)
Cílem kursu je seznámit studenty s oborem kulturní a sociální antropologie a jejími přesahy do psychologických otázek.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Studijní literatura:

Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha 1999, Sociologické

nakladatelství.

Barnard A.: History and theory in anthropology. Cambridge 2000 : Cambridge

University Press,

Erickson, P.A., Murphy, L.D.: A History of Anthropological Theory, Ontario 1998,

Broadview Press.

Referátová literatura:

Malinowski, Bronislaw.: Argonauts of the western Pacific: an account of native

enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea.

Evans-Pritchard, E. E.: Witchcraft, oracles, and magic among the Azande.

Benedictová, R.: Kulturní vzorce. Praha 1999, Argo

Shostaková M.: Nisa, dcera Kungů, Praha 1993, Mladá Fronta

Mead, M.: Coming of Age in Samoa. American Museum of Natural History. 1973.

Články:

(A): Spradley, J.P., McCurdy, D.: Conformity & Conflict. Readings in Cultural

Anthropology, Eight Edition. New York 1994, HarperCollins College Publishers.

(B) Macionis, J.J., Benokraitis, N.V.: Seeing Ourselves. Classic, Contemporary and

Cross-Cultural Readings in Sociology. New Jersey 1995, Prentice Hall.

Doplňující literatura:

Budil I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie - Praha 1999, Triton

Hubinger, V. Honzák, F. Polišenský, J.: Národy celého světa. Praha 1985, Mladá

fronta

Kottak, C. P.: Cultural Antropology. New York 1991, McGraw-Hill

Rogers, A.: Lidé a kultury. Praha 1994.

Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie . Praha

1997, Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd ČR.

Soukup V.: Přehled antropologických teorií kultury 2000

Soukup, V.: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha 1996, Karolinum.

Vodáková, O, Soukup, V.: Sociální a kulturní antropologie [2000]

Wolf J.: Kulturní a sociální antropologie. Praha 1971, Svoboda..

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)
Cíl kurzu:
seznámit studenty se základním rozvrhem sociální a kulturní antropologie.

Obsah kursu:
Cílem kursu je seznámit studenty s oborem kulturní a sociální antropologie a jejími

přesahy do psychologických otázek. Antropologie bude představena především ve

své podobě vědy, která je pevně zakořeněná v terénu a která stojí na empirickém

výzkumu. Studenti se seznámí se základními problémy, které historicky antropologii

charakterizovaly, s nejvýznamějšími proudy antropologické teorie konce 19. století a

počátku 20. století a vymezením zásadního předělu antropologie před ?fieldwork

revolution" a po ní.

Dále se seznámí se základními tématickými oblastmi, kterým se antropologie

věnovala - s koncepty ekonomie, společenského uspořádání a moci, příbuzenství a

příbuznosti, náboženství a ?světového názoru".

Dále se seznámí s problematikou psychologických otázek v antropologii a s

významnými otázkami a proudy psychologické antropologie.

Seminář bude postaven na četbě a interpretaci základních děl, zejména Meadové

?Coming of age in Samoa", Benediktové ?Patterns of Culture" ad.