PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinický seminář školní psychologie - O06313014
Anglický název: Clinical seminar in school psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: KSŠP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Semináře
Prerekvizity : O06313007
Je prerekvizitou pro: O06313047, O06313046
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Klinický semestr (školní psychologie) Těžiště klinického semestru spočívá v poznávání budoucích klientů (žáků, učitelů, rodičů) v situacích vyplývajících ze života základní školy a v interpretování jejich života a problémů. Obsahem je badatelská práce v terénu ZŠ a teoretizace empirické zkušenosti. Výstupem pak materiálová práce v rozsahu 20-25 stran, ve které se vyžaduje práce s adekvátní literaturou k vybranému tématu. Studenti při zpracovávání postupují podle principů etnografické metody a kvalitativní analýzy dat. Kurz je zakončen klasifikovaným zápočtem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Literatura:

Věcná

 • Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha, Karolinum

2005.

 • Pražská skupina školní etnografie: První až osmá třída. Výzkumné zprávy pro GA ČR 1995 -

2002, dostupné na webových stránkách katedry

(http://web.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/index.htm).

 • Gesell, A. a kol.: The child from five to ten. New York, Harper and Row 1976.
 • Příhoda, V.: Ontogeneze lidské psychiky I. Vývoj člověka do 15 let. Praha, SPN 1977.
 • Corsini, R. J. (Ed.): Encyclopedia of Psychology.New York, Wiley 1984.
 • Hussen T., Postlethwaite (Eds.): The International Encyclopedia of Education. Oxford,

Pergamon Press 1988.

Metodologická

 • Spradley, J. P.: The Ethnographic Interview. New York, Holt, Rinehart and Winston 1979.
 • Spradley, J. P.: Participant Observation. New York, Holt, Rinehart and Winston 1980.
 • Strauss, A. L., Corbinová J.: Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Albert 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: KLUSAK/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2008)

Cíl kurzu:Nácvik pravidel terénního psychologického výzkumu na vybraném edukačním jevu -

v rozsahu výzkumu (vs. předvýzkum) a zpracování zprávy typu publikovatelného textu

Obsah kurzu:

 • završit výzkumnou činnost, započatou v předchozím semestru (K 07 Psychologická

metodologie II), publikací ve společném sborníku (stránce) Práce studentů - školní gramotnost

v Archívu výzkumu psychického vývoje a jeho historie na internetových stránkách katedry

(http://www.pedf.cuni.cz/kpsp/archivvyzkumu/kpsp/index.php);

 • na základě zhodnocení již hotového předběžného textu (memorandum z předvýzkumu)

stanovit a zpracovat agendu v oblasti konceptualizace zkoumaného jevu, sběru dat, studia

relevantní literatury, psaní závěrečné zprávy (v užším, slohovém slova smyslu);

 • konceptualizaci zkoumaného jevu elaborovat s pomocí pojmové mapy - diagramů;
 • sběr dat podřídit potřebám, které vyplývají z konkrétních úkolů práce na konceptualizaci

zkoumaného jevu (obecně: získání představy o jeho variabilitě v rámci přirozeně se nabízející

sociologické jednotky (např. školní třída); o jeho platnosti ekologické - pro život dětí v dané

edukační instituci; o jeho platnosti vývojové - v rámci jednoho a/nebo více ?ročníků" zkoumané

edukace);

 • studium literatury podřídit hledání sporu, odborné diskuse, alternativních konceptualizací

zkoumanému jevu;

 • vlastní literární práci zaměřit na teoretickou integrovanost analytického příběhu a formální

korektnost textu;

 • aktivní účastí na seminářích (skupinových konzultacích) ke konkrétním problémům vybraných

studentů získat: bezprostřední pomoc a inspiraci pro řešení problémů vlastních; a/nebo

metodologicky zobecnitelné, přenositelné poučení z účasti na řešení problémů svých kolegů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK