PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná psychologie II - O06313002
Anglický název: General Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBPS13002
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: OBPS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Základy psychologie
Prerekvizity : O06313001
Je prerekvizitou pro: O06313012, O06313020, O06313061, O06313006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
V dvousemestrálním kurzu se studenti seznámí s předmětem obecné psychologie, jejími metodami, cíli, základními psychologickými pojmy, vztahujícími se k psychickým jevům a s vymezením jim odpovídajících termínů; charakteristikou psychických jevů, jakožto výsledků psychických procesů, podmíněností jejich vzniku a obecně psychologickými zákonitostmi. Pluralistický výklad obecně psychologického poznání je založen na využití procesuální analýzy, jež je doplněna obsahovou analýzou; výklad interakce jednotlivých psychických procesů vychází ze systémového přístupu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)
Literatura:
Aktinsonová, R.l., Aktinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J.,

Nohen-Hoeksema, S.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing, l995.

Gleitman, H." Basic Psyxchology, New York, W.W. Norton, l987, 2nd edition.

Nakonečný, M.: Obecná psychologie, II. část, Psychické procesy.

Praha, UK, l99l.

Švancara, J., Vašina, L. Kostroň, L.: Kapitoly z kognitivní psychologie. Brno, MU, l99l.

Švancara, J.: Úvod do kognitivní psychologie. Brno, MU, l993.

Meili, R., Rohracher, H.: Učebnice experimentální psychologie. Praha

SPN, l967.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (19.09.2005)

Cíl kursu: Osvojení obecně psychologických poznatků a získání vhledu do současného psychologického myšlení.

Obsah kursu: Výklad obecně psychologických poznatků je podáván pluralisticky, s akcentem na vystižení syntetizujících tendencí v psychologickém poznání. Přednáška je rozdělen do tří částí:

První část (cca 4 přednášky) je zastoupena úvodními tématy, v nichž je vymezen předmět obecné psychologie, její metody, cíle a zařazení do systému psychologických vědních disciplin. Součástí úvodu je též výklad základních předmětných kategorií obecné psychologie (psychika, vedomí, nevědomí, prožívání, osobnost, chování, činnost), povaha obecně psychologických zákonitostí a učení o determinaci psychiky. Stručně je pojednáno o výzkumných projektech a metodách základního výzkumu, jakožto prostředcích získávání faktologické základny obecně psychologického poznání.

Druhá část (cca l7 přednášek) je věnována výkladu psychických procesů; klasifikovány jsou podle převažující funkce, kterou v subjekt-objektovém referenčním rámci zajišťují, na procesy poznávací, emocionální a volní. Tato triáda psychických procesů je doplněna výkladem motivace a analýzou některých forem činnosti, zejména učení. Nástrojem výkladu jednotlivých psychických procesů je procesuální analýza, která zahrnuje:

  • pojetí psychické funkce zakládající psychiský proces;
  • popis a charakteristiku výsledků psychického procesu;
  • výčet a vymezení vlastností psychického procesu;
  • analýzu složek a mechanismů zajišťujících průběh psychického procesu;
  • přehled vývoje hypotéz a teorií;
  • současný stav psychologického poznání psychického procesu.

Procesuální analýza je doplněna analýzou obsahovou, avšak jen v té míře, nakolik to monothetická povaha obecné psychologie umožňuje.

Třetí část přednášky (cca 6 přednášek) je zaměřena na výklad současné koncepce psychické regulace a na analýzu vzájemných vztahů jednotlivých psychických procesů. Z modelů těchto vztahů jsou v popředí pozornosti zejména modely strukturální, funkcionální a interakční. Cílem je navození vhledu do kontextu psychického dění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK