PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinická genetika - O05318214
Anglický název: Clinical Genetics
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (998)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: KLGE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Hlavním cílem předmětu je seznámit posluchače s genetickými principy a přístupy v oblasti dědičně podmíněných chorob u člověka. Zdůrazněny jsou diagnostické a preventivní přístupy a možnosti terapeutických zásahů. Posluchači jsou rovněž seznámeni s novými poznatky v oblasti molekulární biologie.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Otová,B. a kol.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách, Karolinum Praha, 1997

Bryšová,V. a kol.: Základy klinické genetiky, MU, Brno, 1995

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (21.03.2005)

Obsah kurzu:

Úvod. Obor Klinická genetika. Klinická genetika v České republice. Genealogie, mendelovská dědičnost, typy dědičnosti, rizika.

Monogenně podmíněná onemocnění.

Genetika multifaktoriálně podmíněných onemocnění. Dědivost. Dědičná dispozice. Prevence.

Chromozomální analýza, mitóza, meióza. Reprodukce člověka. Genetická vazba a její význam.

Cytogenetika, chromozómové aberace vrozené a získané. Diagnostika a prevence chromozomových odchylek.

Klinická molekulární genetika. Nukleové kyseliny a exprese genu.

Molekulární podstata dědičných chorob. Diagnostika na molekulární úrovni.

Mutagenní a teratogenní vlivy prostředí. Etiologie a klasifikace vrozených vad. Prevence.

Genetika nádorových onemocnění, prevence.

Imunogenetika. Závažné poruchy imunitní reakce.

Vývoj genofondu lidské populace. Základy populační genetiky.

Genetická konzultace. Prekoncepční, prenatální a postnatální prevence dědičných chorob a vrozených vad. Etické a právní aspekty lékařské genetiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK