PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy jazykovědy - O02303050
Anglický název: Fundamentals of linguistics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ZÁJA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Intenze a extenze pojmu jazyk, typologická klasifikace jazyků; teorie vzniku jazyka, fylogeneze jazyka, genealogická klasifikace jazyků; komunikace mluvená a psaná, komunikace elektronická, znakové jazyky neslyšících; stratifikační popis jazyka; znaková povaha jazyka, znaky a figury, sémiotická triáda; jazykověda - období předhistorické, historické předvědecké a historické vědecké, lingvistická paradigmata.
Poslední úprava: DANEK/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)
Literatura

Bogoczová, I.: Stylizace - druhá přirozenost. (K jazykové komunikaci na Těšínsku). SaS, 61,

2000, 18-29.

Budil, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie.Praha 1992, 84-96; nebo: Praha 1999, 136-153.

Čadil, J.: Psaný jazyk, grafémy, psané texty. SaS, 54, 1993, 9-16.

Čang Chan-Liang: Odkaz Josefa Vachka pro studium čínského písma. SaS,59, 1998, 241-248.

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha 2001.

  • Jazykový korpus. Prostředek a zdroj poznání. SaS, 56, 1995, 119-140
  • Mezinárodní jazyky. In: U.Eco: Hledání dokonalého jazyka, NLN, Praha 2001, 337-342.

Černý, J.: O vzniku a vývoji gramatických kategorií. SaS, 31, 1970, 207-222.

  • Poruchy řeči a typy afázií. Dějiny lingvistiky, Votobia, Olomouc 1996, 370-374.

Čmejrková, S. - Daneš, F.: Jazyk malého národa. SaS, 54, 1993, 19-24.

Eco, U.: Pomocné mezinárodní jazyky. In: U.Eco: Hledání dokonalého jazyka, NLN, Praha

2001, 281-298.

Kocourek, R.: K termínu poststrukturalismus: jeho utvářenost a sémantika. SaS, 58, 1997, 197-219.

Kurylowicz, J.: Vývoj gramatických kategorií. In: 12 esejů o jazyce, (eds.) M.Pravda, J.

Šabršula. MF, Praha 1970, 63-80.

Macurová, A.: Jazyk a hluchota. SaS, 62, 2001, 92-104.

Nekvapil, J.: Jazykové biografie a analýza jazykových situací: k osudům německé komunity

v České republice. ČMF, 83, 2001, 65-80.

Saussure, F. de: Kurs obecné lingvistiky. Praha 1989, 100-107 (Neproměnlivost a

proměnlivost znaku, § 104-111).

Poslední úprava: DANEK/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)
Sylabus

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ a pro SŠ

K50: Základy jazykovědy

Ukončení: Z (Zk)

Vyučující: PhDr. Jan Daněk, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: Zápočtový test na základě přednášek a zadané literatury.

Forma zkoušky: ústní

Požadavky ke zkoušce: Prostudovat povinnou studijní literaturu. Zkouška se skládá společne se zkouškou z obsahu kurzu Úvod do pragmatiky.

Cíl kurzu:

Získat syntetizující pohled na jazyk obecně a jeho zákonitosti; fakticky i didakticky zvládnout obecně jazykovědné učivo vyučované na gymnáziích.

Obsah kurzu:

1) Jazyk - intenze pojmu jazyk: jazyk vs. neverbální komunikace; jazyk vs. komunikační systémy zvířat; extenze pojmu jazyk: jazyk mateřský, národní, úřední, vyučovací; jazyky přirozené a jazyky umělé; typologická klasifikace jazyků.

2) Fylogeneze jazyka - teorie vzniku jazyka; jazykový vývoj: jazykové změny a vývoj divergentní; míšení jazyků a vývoj konvergentní; smíšené jazyky; genealogická klasifikace jazyků.

3) Formy jazykové komunikace - komunikace mluvená: specifika; fonetika artikulační, akustická a auditivní; komunikace psaná: specifika; vznik a vývoj písma; typy písma; komunikace elektronická: specifika; znakové jazyky neslyšících: specifika.

4) Jazyk jako systém - stratifikační popis jazyka: rovina fonologická, morfologická, lexikální, syntaktická a textová.

5) Jazyk jako komunikační prostředek - jazykový znak: pojetí F. de Saussura, Ch. Pierce, Ogdena a Richardse, W. Morrise; znaky a figury; sémiotická triáda: sémantika - roviny významu jednoduchého jazykového znaku podle G. Leeche, metody popisu významu slov, význam složitých jazykových znaků; pragmatika - význam a smysl, proces interpretace, komunikační situace a řečový akt, principy řečové komunikace; gramatika (syntaktika) - paradigmatické a syntagmatické vztahy, gramatické kategorie.

6) Jazykověda - období předhistorické a historické předvědecké: starověk, středověk, humanismus, racionalismus a osvícenství; období historické vědecké: lingvistická paradigmata

Poslední úprava: DANEK/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK