PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika ČJ I - O02303014
Anglický název: Czech Didactics I (primary schools)
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: DIČJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303101
Je prerekvizitou pro: O02303053, O02303015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAUSEN/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Přednáška bude studentům poskytovat odborné zdůvodnění pro strategie, postupy a metody probírané v seminářích didaktiky ČJ. Bude propojovat konkrétní problémy výuky mateřštiny ve třídách na ZŠ a SŠ se skutečnými procesy dorozumívání a s tradicemi i s předpisy v předmětu ČJL. Seznámí studenty s podobou ČJ v Rámcových vzdělávacích programech i s problematikou zavádění školních vzdělávacích programů v ČJ. Bude konkrétně vymezovat vztahy mezi výukou literární a jazykovou. Seznámí studenty s výsledky zkoumání gramotnosti a povede je k vytvoření představy o cílích výuky a o roli učitele češtiny. Zaměří se na to, aby si studenti ujasnili základní linie výuky mateřštině (produkci a recepci i informovanost o fungování jazyka v řeči a kultuře) a roli učebnic a příruček.
Literatura
Poslední úprava: HAUSEN/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
  • Čechová, M. - Styblík, V.: Čeština a její vyučování.

Praha 1998.

  • Hausenblas, O.: Vrátíme smysl hodinám češtiny. Jinočany 1992, PedF 1996.
  • Hauser, P. a kol.: Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Díl I. a díl II. Vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno 1994.
  • Hauser, P.: Kapitoly z didaktiky. Brno 1994.
  • Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.

Sylabus
Poslední úprava: HAUSEN/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Studijní obor: Učitelství ČJL pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz: K14 Didaktika českého jazyka I
Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Ondřej Hausenblas

Požadavky k zápočtu: 1. Aktivní účast na semináři, průběžné četby se záznamem, zpracování úkolů - doložit portfoliem

2. Obeznámenost s rpobelmatikou RVP a ŠVP v češtině, přehled o aktuálním dění v oblasti didaktiky ČJ a výuky ČJ na ZŠ, SŠ (odborné časopisy)

3. Seminární práce

Forma zkoušky: -

Požadavky ke zkoušce: -

Cíl kurzu: Studenti získají prvotní vhled a vědomosti potřebné pro moderní výuku ČJ na ZŠ a SŠ (poměr dorozumívacích činností a gramatiky s pravopisem, cíle a obsah výuky na ZŠ i SŠ - modelově některé problémy žáků ve výuce s temat. celky, pojětí výuky v učebnicích ČJ, normativní dokumenty, termíny užívané při výuce ČJ, zásady formativního hodnocení, úskalí klasifikace), částečně si osvojí i dovednosti potřebné pro plánování výuky k některému z cílů RVP.

Obsah kurzu: Potřeby žáků a problémy s výukou v ČJ, očekávané výstupy ČJL v RVP a vzájemná souvislost jazykové a literární výchovy. Pojetí a cíle, způsoby vymezení obsahu výuky ČJL. Plánování výuky k OVO. Pojetí výuky k dorozumívání v souč. učebnicích a dalších příručkách. Problematika nové maturitní zkoušky. Odborná literatura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK