PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravý životní styl - O02214009
Anglický název: Healthy Life Style
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4,Rok5
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O02213005, O02214005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA (13.01.2006)
Smyslem předmětu je předložit variability praktického strategického jednání vedoucího ke zvládání rizik ohrožujících zdraví, včetně způsobů prevence. Na základě dostupných výsledků výzkumů mapujících úroveň zdravotního stavu obyvatelstva předmět poskytuje argumenty k nutnosti hledat cesty k podpoře zdraví. V návaznosti na programové dokumenty WHO analyzuje determinanty zdraví a vymezuje hlavní úkoly v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu. Zejména se jedná o strategii zvládání auto-destruktivního jednání, ohrožení závislostmi, civilizačních chorob, stresu, skrytých forem násilí, zneužívání, šikany, mediální manipulaci, zdraví poškozující nutriční chování (poruchy příjmu potravy). Důraz je kladen na problémy spojené s implementací výchovy ke zdravému životnímu stylu do školních vzdělávacích programů. Předmět je koncipován jako příprava pro působení třídního učitele na škole
Literatura
Poslední úprava: MARADOVA (13.01.2006)

SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000.

KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. aj. Člověk ? prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001.

MARÁDOVÁ, E. Zdravý životní styl I. a II. Praha: Fortuna 1999.

Usnesení vlády č. 1046/2001. ? Zdraví pro všechny ve 21. století

Kol. Jak jsou na tom se zdravím naše děti. Praha: SZÚ, 1999.

MARÁDOVÁ, E. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: PC, 1997.

Kol.: Manuál prevence, díl I až IX. Praha: SZÚ, 1998-2002.

MACHOVÁ, J., MARÁDOVÁ, E. aj. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Základy sexuální výchovy. Praha: PedF UK, 1998.

ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-44-0.

DUNOVSKÝ, J. aj. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995, 248 s. ISBN 80-7169-192-5.

ELLIOTTOVÁ, M. Jak ochránit své dítě. Praha: Portál, 1995, 176 s. ISBN 80-7178-034-0.

Sylabus
Poslední úprava: MARADOVA (13.01.2006)

Obsah předmětu:

Zdraví ? determinanty zdraví, zdraví a životní styl, WHO, dokument "Zdraví 21"

Zdraví a nemoc ? psychosomatika, zásady péče o zdraví se zaměřením na děti školního věku, lékařská péče léčební a preventivní

Bio-psycho-sociální faktory udržující, posilující a podporující zdraví

Období dospívání - fyziologický průběh puberty (biologická, psychická, sociální problematika), zdravotní problémy dospívání, dospívání jako rizikové období v ontogenezi

Reprodukční zdraví v období dospívání - negativní jevy poškozující zdraví dospívajícího (předčasný koitální styk, těhotenství, interrupce, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, gynekologické záněty)

Faktory poškozující zdraví a zkracující život (stres, kouření, alkohol, rizikové sexuální chování apod). Mediální manipulace.

Výživa a zdravotní stav, změny nutričního chování a podpora zdraví

Multidisciplinární systém ochrany týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

v

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK