Školní pedagogika a psychologie - O02213005
Anglický název: School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: ŠKPS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie výchovy
Záměnnost : O02214005
Je prerekvizitou pro: O02214029, O02214027, O02214020, O02214018, O02214012, O02214009
Je záměnnost pro: O02214005
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Obsah psychologické části kurzu: Anotace: Kurz je zaměřen na školní a poradenskou psychologii. Informuje o možnostech využití psychologických služeb ve školství. Kurz se skládá z přednášek k základním tématům školní psychologie: školní zdatnost žáka, psychologie školní třídy, specifické poruchy učení , příčiny a možnosti reedukace, práce s nadanými žáky, problematika prevence sociopatogenních jevů, informuje o individuálním a skupinovém poradenství. Psychologická část semináře: Tato část je zaměřena na psychologickou problematiku individuální práce s dítětem a třídou s akcentem na diagnostiku ( metoda pozorování, rozhovor, sociometrie), intervenci a výchovné působení na dítě či třídu s cílem zvýšit citlivost studentů pro tuto práci učitele. Je prováděna psychologická analýza pedagogických dat studentů získaných při pobytu na škole, jejich interpretace a diskutována vhodnost a efektivita možných intervencí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Hrabal, Vl. ( 2001) : Ped. psychologická diagnostika žáka, Pedf UK.

Hrabal,Vl. (2002): Sociální psychologie pro učitele, UK, Praha.

Matoušek, O. Kroftová, A. (2000): Mládež a delikvence, Portál, Praha.

Výrost, J., Slaměník, I. (2001): Aplikovaná sociální psychologie II.,

Vágnerová, M. ( 1995) : Psychologie školního dítěte, HTF,UK, Portál, Praha.

Vágnerová, M. ( 1995, 2001) : Psychologie problémového dítěte školního věku, UK HTF, Praha.

Hadj Moussová a kol. (2002, 2004, 2005): Diagnostika, pedagogicko - psychologické poradenství II., Intervence, pedagogicko.- psychologické poradenství III., Vybrané problémy , pedagogicko-psychologické poradenství I., UK PedF, Praha.

Sylabus -
Poslední úprava: VALENTO/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2007)
Cíl kurzu:
Zvýšit citlivost budoucích učitelů pro pedagogicko psychologické situace ve

školní praxi. Informovat o možnostech využití psychologických služeb v současném školství.

Obsah kurzu:
  • Školní a poradenská psychologie v učitelské přípravě.
  • Současný systém poradenských služeb ve školství.
  • Školní zdatnost žáka, možné příčiny školních neúspěchů.
  • Psychologie školní třídy, diagnostika a možnosti intervence.
  • Žáci s problémovým chováním v období pubescence a adolescence.
  • Prevence sociopatogenních jevů, práce s třídní skupinou.
  • Specifické poruchy učení , příčiny, reedukace. Problémy těchto žáků na 2. stupni ZŠ a ŠS.
  • Komunikace mezi školou a rodinou, konzultační aktivity třídního učitele.
  • Profesionální příprava výchovného poradce a třídního učitele při pedagogicko psychologickém vedení školní třídy.